Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα

Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα είναι σκυρόδεμα το οποίο είτε μεταφέρεται έτοιμο στο σημείο εφαρμογής, αντλείται μέσω ειδικού εξοπλισμού και εκτοξεύεται ενώ ταυτόχρονα συμπυκνώνεται (υγρή μέθοδος), είτε ως ξηρό μείγμα, αναμειγνύεται με νερό κατά τη διαδικασία άντλησης και εκτόξευσής του (ξηρή μέθοδος).
Αποτελεί μέρος συστήματος κατασκευής σηράγγων για επενδύσεις, σταθεροποίηση μετώπου και πρανών. Επίσης χρησιμοποιείται για υψηλής απόδοσης επενδύσεις, αλλά και σε εργασίες επισκευών και ανακαινίσεων.

Τεχνολογίες για Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα

Υπερρευστοποιητές 3ης γενιάς

Πρόσμικτα Σκυροδέματος 3ης γενιάς που προσφέρουν ιδιαίτερα βελτιωμένη εργασιμότητα του σκυροδέματος, διατήρησή της για μεγάλα χρονικά διαστήματα ή/και υψηλή μείωση του περιεχόμενου νερού του μείγματος.

Επιταχυντές Πήξης Εκτοξευόμενου Σκυροδέματος

Εξαιρετικά δραστικοί επιταχυντές πήξης εκτοξευόμενου σκυροδέματος, για τη διαδικασία της υγρής αλλά και της ξηρής μεθόδου εφαρμογής.

Σταθεροποιητές Ενυδάτωσης

Πρόσμικτα που χρησιμοποιούνται για παράταση του χρόνου εργασιμότητας του σκυροδέματος για μεγάλα χρονικά διαστήματα, χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα του σκυροδέματος. Απαραίτητα σε περιπτώσεις ιδιαίτερα αυξημένων απαιτήσεων για μεγάλους χρόνους διατήρησης εργασιμότητας.

Ίνες Σκυροδέματος

Μικρο ίνες που χρησιμοποιούνται στο σκυρόδεμα για αποφυγή ρηγματώσεων ή πρόληψη έναντι εκρηκτικής αποφλοίωσης σε επενδύσεις σηράγγων.

Πρόσθετα Πυριτικής Παιπάλης

Πρόσθετα σκυροδέματος σε μορφή σκόνης, βασισμένα στην τεχνολογία της πυριτικής παιπάλης. Προσφέρουν ιδιαίτερη βελτίωση των μηχανικών χαρακτηριστικών και της ανθεκτικότητας του σκυροδέματος αλλά και της συνεκτικότητας του μείγματος.

Βοηθητικά Άντλησης

Υλικά που βοηθούν την άντληση ή τη μεταφορά του σκυροδέματος μέσω σωληνώσεων σε μεγάλες αποστάσεις. Επίσης βελτιώνουν την αντλησιμότητα μειγμάτων που περιέχουν αδρανή με προβληματική κοκκομετρία.