Σκυρόδεμα Υψηλής Επιτελεστικότητας / Απόδοσης

To Σκυρόδεμα Υψηλής Επιτελεστικότητας αναφέρεται σε σκυρόδεμα εξαιρετικά υψηλών χαρακτηριστικών. Οι ιδιότητές του μπορεί να αφορούν αυξημένες αντοχές (Σκυρόδεμα Υψηλής Αντοχής), αυξημένη ανθεκτικότητα, αυξημένη ρευστότητα (π.χ. Αυτοσυμπυκνούμενο Σκυρόδεμα) ή συνδυασμό τους.

Τεχνολογίες για Σκυρόδεμα Υψηλής Επιτελεστικότητας

Αναστολείς Διάβρωσης

Υλικά που παρεμποδίζουν τη διάβρωση του οπλισμού. Χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις έντονα διαβρωτικού περιβάλλοντος.

Πρόσθετα Πυριτικής Παιπάλης

Χρησιμοποιούνται για αύξηση της αντοχής και ανθεκτικότητας του σκυροδέματος.

Μειωτές Συρρίκνωσης

Πρόσμικτα μείωσης της συστολής ξήρανσης και για περιορισμό των δημιουργούμενων ρωγμών. Απαραίτητα για σκυροδέματα με αυξημένη περιεκτικότητα τσιμέντου ή προσθέτων με ποζολανική δράση (π.χ. πυριτική παιπάλη).

Υπερρευστοποιητές 3ης γενιάς

Πρόσμικτα Σκυροδέματος 3ης γενιάς που προσφέρουν ιδιαίτερα βελτιωμένη εργασιμότητα του σκυροδέματος, διατήρησή της για μεγάλα χρονικά διαστήματα ή/και υψηλή μείωση του περιεχόμενου νερού του μείγματος.

Ειδικά Πρόσμικτα Μείωσης Επιφανειακού Πορώδους

Ειδικά πρόσμικτα μείωσης επιφανεικού πορώδους που στόχο έχουν την τελική λήψη μίας άψογης επιφάνειας, ιδιότητα που πολύ συχνά απαιτείται να έχουν αυτού του τύπου τα σκυροδέματα σε ό,τι αφορά στην αισθητική τους.

Αποκαλουπωτικά σκυροδέματος

Αποκαλουπωτικά προϊόντα, διαφόρων χημικών βάσεων και τεχνολογιών, που επιτρέπουν την ομαλή αποκαλούπωση των στοιχείων του σκυροδέματος, μειώνουν τους χρόνους καθαρισμού καλουπιών και βελτιώνουν την αισθητική και την εμφάνιση των τελικών στοιχείων.