Ομαδοποίηση Προϊόντων Τεχνολογίας Σκυροδέματος

Η γκάμα των προσμίκτων της Sika καλύπτει όλες τις κατηγορίες των προσμίκτων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 934-2, αλλά και τους συνδυασμούς του, ικανοποιώντας όλες τις πιθανές απαιτήσεις μιας εφαρμογής/ ενός έργου. Όλα τα πρόσμικτα της Sika φέρουν Δήλωση Επίδοσης (Declaration of Performance) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ομαδοποίηση Προσμίκτων Σκυροδέματος

Επιβραδυντές με Ρευστοποιητική Δράση

Πρόσμικτα Σκυροδέματος που επιβραδύνουν την εξέλιξη της ενυδάτωσης του τσιμέντου & καθυστερούν το χρόνο πήξης. Προσφέρουν και δυνατότητα μείωσης νερού ή/και ρευστοποίησης.

Υπερρευστοποιητές με επιβράδυνση

Πρόσμικτα Σκυροδέματος για βελτίωση της εργασιμότητας του μείγματος και διατήρησή της.

Μειωτές Νερού Υψηλής Δραστικότητας / Υπερρευστοποιητές

Πρόσμικτα Σκυροδέματος που προσφέρουν βελτιωμένη εργασιμότητα του σκυροδέματος ή/και μείωση του περιεχόμενου νερού του μείγματος.

Υπερρευστοποιητές 3ης γενιάς

Πρόσμικτα Σκυροδέματος 3ης γενιάς που προσφέρουν ιδιαίτερα βελτιωμένη εργασιμότητα του σκυροδέματος, διατήρησή της για μεγάλα χρονικά διαστήματα ή/και υψηλή μείωση του περιεχόμενου νερού του μείγματος.

Αερακτικά πρόσμικτα

Υλικά που διαμορφώνουν ελεγχόμενες, μικρού & ομοιόμορφου μεγέθους φυσαλίδες αέρα στη μάζα του νωπού σκυροδέματος, με στόχο την αύξηση της ανθεκτικότητάς του σε κύκλους ψύξης/απόψυξης. Ταυτοχρόνως προσφέρουν τη δυνατότητα και για βελτίωση της ρεολογίας του μείγματος.

Αντιπαγωτικά / Επιταχυντικά πήξης & σκλήρυνσης

Πρόσμικτα για σκυροδετήσεις σε χαμηλές θερμοκρασίες όπου απαιτείται η επιτάχυνση του χρόνου πήξης ή /και του χρόνου σκλήρυνσης του σκυροδέματος.

Επιταχυντές Σκλήρυνσης

Επιταχυντής ανάπτυξης πρώιμων αντοχών (πριν τις 24 ώρες), για ταχεία αποκαλούπωση, γρήγορη παράδοση έργου και επαναχρησιμοποίηση καλουπιών.

Βελτιωτικά ωρίμανσης

Αντιεξατμιστικές μεμβράνες οι οποίες βοηθούν τη σωστή ωρίμανση του σκυροδέματος αποτρέποντας την πρόωρη ξήρανσή του και επιτρέποντας την πλήρη ενυδάτωση του τσιμέντου, με σκοπό τη μείωση επιφανειακών ρηγματώσεων.

Αποκαλουπωτικά σκυροδέματος

Αποκαλουπωτικά προϊόντα, διαφόρων χημικών βάσεων και τεχνολογιών, που επιτρέπουν την ομαλή αποκαλούπωση των στοιχείων του σκυροδέματος, μειώνουν τους χρόνους καθαρισμού καλουπιών και βελτιώνουν την αισθητική και την εμφάνιση των τελικών στοιχείων.

Ίνες Σκυροδέματος

Ίνες σκυροδέματος για μείωση επιφανειακών ρηγματώσεων και έλεγχο της συστολής ξήρανσης.

Αναστολείς Διάβρωσης

Πρόσμικτα αναστολής της διάβρωσης του οπλισμού. Χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις έντονα διαβρωτικού περιβάλλοντος.

Πρόσθετα Πυριτικής Παιπάλης

Πρόσθετα πυριτικής παιπάλης, τα οποία αυξάνουν τη σταθερότητα και τη συνοχή του μείγματος. Επίσης, καθοριστική είναι η δράση τους για την επίτευξη υψηλών αντοχών και ανθεκτικού σκυροδέματος.

Σταθεροποιητές Ενυδάτωσης

Πρόσμικτα που χρησιμοποιούνται για παράταση του χρόνου εργασιμότητας του σκυροδέματος για μεγάλα χρονικά διαστήματα, χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητά του. Απαραίτητα σε περιπτώσεις ιδιαίτερα αυξημένων απαιτήσεων για μεγάλους χρόνους διατήρησης εργασιμότητας, όπως σε περιπτώσεις σταθεροποίησης μειγμάτων εκτοξευόμενου σκυροδέματος σε σήραγγες.

Μειωτές Συρρίκνωσης

Πρόσμικτα μείωσης της συστολής ξήρανσης και για περιορισμό των δημιουργούμενων ρωγμών. Απαραίτητα για σκυροδέματα με αυξημένη περιεκτικότητα τσιμέντου ή προσθέτων με ποζολανική δράση (π.χ. πυριτική παιπάλη).

Βοηθητικά Άντλησης

Ειδικά πρόσμικτα που διευκολύνουν τη διαδικασία της άντλησης του σκυροδέματος και της μεταφοράς του σε σωληνώσεις μεγάλου μήκους, χωρίς απώλεια συνεκτικότητας, απόμειξη ή διαχωρισμό. Επίσης κατάλληλα για την παραγωγή μειγμάτων σκυροδέματος με δύσκολες α' ύλες.

Στεγανοποιητικά Μάζας

Επιδρώντας στο μικροπορώδες του σκυροδέματος προσφέρουν μείωση της υδατοπερατότητας και της υδατοαπορροφητικότητας του σκυροδέματος.

Ρυθμιστές Ιξώδους

Πρόσμικτα που αυξάνουν τη σταθερότητα και τη συνοχή του νωπού μείγματος, καθώς και την ανοχή του στις διακυμάνσεις των πρώτων υλών.

Χρωστικές Σκυροδέματος

Χρωστικές για την παραγωγή έγχρωμου σκυροδέματος. Διαθέσιμες σε διάφορους τύπους, για ευκολία δοσομέτρησης κατά την παραγωγική διαδικασία.

Επιταχυντές Πήξης Εκτοξευόμενου Σκυροδέματος

Εξαιρετικά δραστικοί επιταχυντές πήξης εκτοξευόμενου σκυροδέματος, για τη διαδικασία της υγρής αλλά και της ξηρής μεθόδου εφαρμογής.

Επιφανειακοί επιβραδυντές πήξης

Επιφανειακοί επιβραδυντής πήξης σκυροδέματος που απενεργοποιούν την πήξη στοιχείων σκυροδέματος και κονιαμάτων σε συγκεκριμένο βάθος ανάλογα με τη δραστικότητά τους.