Χύτευση και Στερέωση

Τα έγχυτα κονιάματα είναι ελεύθερης ροής, υψηλής αντοχής τσιμεντοειδούς, πολυουρεθανικής ή εποξειδικής βάσης κονιάματα, τα οποία χρησιμοποιούνται την πλήρωση κενών σε χώρους έδρασης μηχανημάτων, καθώς και για γεμίσματα και για αγκυρώσεις σε άλλα δομικά στοιχεία. Η Sika παρέχει προϊόντα όλων των τεχνολογιών, ακόμη και για ειδικές εφαρμογές, όπως είναι η ελαστική αγκύρωση σιδηροτροχιών.