Στερέωση

Στερεωτικά και Αγκυρωτικά

Στερεωτικά Τσιμεντοειδούς Βάσης

Τσιμεντοειδή κονιάματα ταχείας πήξεως για αγκυρώσεις γενικής χρήσεως. Η ταχεία πήξη και σκλήρυνση των στερεωτικών / αγκυρωτικών τσιμεντοειδούς βάσης επιτρέπει την εφαρμογή σε μεταλλικά στηρίγματα, σε αγκυρώσεις βλήτρων, στηριγμάτων, σωληνώσεων, κουφωμάτων, μεταλλικών οδηγών και γενικά σε κάθε απαίτηση στερέωσης.

Ρητίνες Χημικών Αγκυρώσεων

Οι χημικές αγκυρώσεις Sika AnchorFix® είναι ιδανικές για εφαρμογές υψηλών φορτίων, εφόσον ο δεσμός που προκύπτει είναι ισχυρότερος από το υλικό του υποστρώματος, σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις αγκύρωσης. Επιπλέον, καθώς το σύστημα βασίζεται στη χημική πρόσφυση, δε μεταδίδονται στο υπόστρωμα τάσεις προφόρτισης, όπως συμβαίνει με τις μηχανικές αγκυρώσεις. Ως εκ τούτου, οι χημικές αγκυρώσεις είναι επίσης ιδανικές για τη στερέωση κοντά σε ακμές, για εγκατάσταση σε μειωμένα πάχη υποστρώματος και για συγκεντρωμένες αγκυρώσεις.