Ενέματα Δομητικής Αποκατάστασης

Συστήματα: Δομητικής Αποκατάστασης

Πρόσμικτα Τσιμεντενέματος

Σε περιπτώσεις σταθεροποίησης εδάφους, όπως σε εφαρμογές διάνοιξης σηράγγων αλλά και σε καταστάσεις που απαιτείται ενεμάτωση με τσιμεντοειδές χαμηλής δαπερατότητας, η Sika προσφέρει λύσεις σε μορφή σκόνης ή σε υγρή μορφή για παραγωγή τσιμεντοενεμάτων υψηλής απόδοσης.

Τσιμεντενέματα

Η γεφύρωση και το γέμισμα ρωγμών με σκοπό την επαναφορά της μονολιθικότητας της κατασκευής, επιτυγχάνεται με ενεματώσεις τσιμεντοειδούς βάσης έτοιμων κονιαμάτων χαμηλής συρρίκνωσης και ιδιαίτερα υψηλής ρευστότητας, συμβατών με τα πρόσμικτα τσιμεντενεμάτων.

Ενέματα Εποξειδικής Βάσης

Για την αποκατάσταση των ρηγματώσεων και την επαναφορά της μονολιθικότητας της κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος, απαιτούνται ρητινενέσεις εποξειδικής βάσης. Οι θερμοκρασιακές συνθήκες εφαρμογής, το εύρος της ρωγμής και η κατάσταση του υποστρώματος είναι καθοριστικές για την επιλογή του κατάλληλου υλικού.

Ενέματα Φυσικής Υδράσβεστου

Η αντιμετώπιση φαινομένων ανοδικής υγρασίας ελέγχεται μέσω της ενεμάτωσης υλικού σιλανικής βάσεως, δημιουργώντας ένα φράγμα προστασίας έναντι του φαινομένου της ανοδικής υγρασίας από το υπέδαφος.