Ενέματα Σταθεροποίησης Υπεδάφους

Συστήματα: Δομητικής Αποκατάστασης

Πρόσμικτα Τσιμεντενέματος

Σε περιπτώσεις σταθεροποίησης εδάφους, όπως σε εφαρμογές διάνοιξης σηράγγων, η Sika προσφέρει λύσεις σε μορφή σκόνης (πρόσθετα) που ενισχύουν τη σταθεροποίηση μέσω διόγκωσης του τσιμεντενέματος που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.