Υαλοπετάσματα και Χώροι Υγρών Διαδικασιών

Σφραγιστικά Αρμών σε Γυαλί και Χώρους Υγρών Διαδικασιών

Σφραγιστικά αρμών σε γυαλί και χώρους υγρών διεργασιών

Για οικοδομικές εφαρμογές όπως σφράγιση σε υαλοπίνακες, καθώς και σε χώρους υγιεινής και υγρών επεξεργασιών όπου απαιτείται αντοχή έναντι στην ανάπτυξη μυκήτων, οι τεχνολογίες σιλικόνης (ουδέτερης ωρίμανσης και ωρίμανσης ακετόξης) είναι οι πλέον ενδεδειγμένες.