ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

Η έννοια της συγκόλλησης περιλαμβάνει λύσεις για προσαρμογή στοιχείων σε υποστρώματα διαφόρων τύπων, όπως σκυρόδεμα, φυσική πέτρα, τούβλα, κ.α. χρησιμοποιώντας συγκολλητικά μέσα. Η συγκόλληση μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε Άκαμπτη & Ελαστική Συγκόλληση. Βασική διαφορά τους είναι ότι κατά την Άκαμπτη Συγκόλληση, το τελικά προσαρμοσμένο στοιχείο πρέπει να συμπεριφέρεται σαν ενιαίο σύνολο, ενώ κατά την Ελαστική Συγκόλληση επιτρέπονται οι παραμορφώσεις των επί μέρους στοιχείων λόγω μετακινήσεων, θερμικών παραμορφώσεων, κ.τ.λ. Σημαντικό πλεονέκτημα αυτών των τεχνολογιών είναι ότι αποφεύγεται η χρήση συμβατικών τεχνικών σταθεροποίησης, όπως το βίδωμα, η ηλεκτροσυγκόλληση, κ.α. οι οποίες επιβάλλουν χρήση επιπλέον εξοπλισμού, αλλά εγκυμονούν και κινδύνους σε μελλοντικό χρόνο.