Δομητική Ενίσχυση

Συστήματα: Δομητικής Ενίσχυσης

Σύστημα: Επικολλούμενος Οπλισμός - Ελάσματα

Η επικόλληση των ανθρακοελασμάτων με εποξειδική ρητίνη είναι πλέον κοινή πρακτική για τη δομητική αναβάθμιση υφιστάμενων κατασκευών. Η καμπτική ενίσχυση πλακών, δοκών και υποστυλωμάτων σε κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος μπορεί να επεκταθεί και σε αντίστοιχες εφαρμογές σε μεταλλικές/ξύλινες κατασκευές και φέρουσα τοιχοποιία.

Σύστημα: Επικολλούμενος Οπλισμός - Προδιαμορφωμένα Ελάσματα L

Τα έτοιμα προδιαμορφωμένα γωνιακά ανθρακοελάσματα τύπου L, αποτελούν τα ιδανικά εξωτερικά επικολλούμενα μέλη, κατάλληλα για διατμητική ενίσχυση δοκών/υποστυλωμάτων, χωρίς να απαιτούνται λοιπές ειδικές εργασίες. Επίσης, χρησιμοποιούνται και ως μέσο αγκύρωσης των καμπτικών ενισχύσεων δοκών με ανθρακοελάσματα, στα κρίσιμα σημεία.

Σύστημα: Επικολλούμενος Οπλισμός - Υφάσματα

Τα υφάσματα που παράγονται με ίνες από άνθρακα, γυαλί και αραμιδίο, αποτελούν τους βασικούς τύπους για δομητικές ενισχύσεις. Η περίσφιγξη υποστυλωμάτων και η διατμητική ενίσχυση των δοκών αποτελούν τις συνηθέστερες εφαρμογές σε κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος. Παρόλα αυτά δεν υπάρχει περιορισμός για την εφαρμογή τους σε μεταλλικές/ξύλινες κατασκευές καθώς και φέρουσες τοιχοποιίες.

Σύστημα: Πλέγματος και Ανόργανης Μήτρας για Τοιχοποιίες

Η ιδανική λύση για τη δομητική ενίσχυση και αντισεισμική αναβάθμιση των τοιχοποιιών (φέρουσας και πληρώσεως), περιλαμβάνει ένα πλέγμα δύο διευθύνσεων από ίνες υάλου και μια ανόργανη μήτρα από τσιμεντοκονίαμα ενός συστατικού τροποποιημένο με πολυμερή.

Ρητίνες Επικόλλησης Μεταλλικών Ελασμάτων (Beton Plaque)

Η τεχνική εξωτερικής ενίσχυσης υφιστάμενων κατασκευών με την επικόλληση μεταλλικών ελασμάτων αποτελεί μια τεχνική επέμβασης ιδιαίτερα γνωστή από τη δεκαετία του 1960, που εξελίχθηκε παράλληλα με την πρόοδο που παρατηρήθηκε στην τεχνολογία των εποξειδικών ρητινών. Οι επεμβάσεις αυτές παρά τις όποιες δυσκολίες στην εφαρμογή τους, συνεχίζουν να αποτελούν πρακτικές σχεδιασμού για δομητικές ενισχύσεις κυρίως σε κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος.

Σύστημα: Εγκιβωτισμένος Οπλισμός σε Εγκοπή - Ελάσματα

Τα ελάσματα επικολλώνται στην κατασκευή με τη χρήση εποξειδικών ρητινών, σύμφωνα πάντοτε με τις προδιαγραφές της μελέτης, μειώνοντας σημαντικά αστοχίες λόγω πρόωρης αποκόλλησης κι έλλειψης εξωτερικού μηχανισμού αγκύρωσης.