Χημικές Αγκύρωσεις

Συγκολλητικά Χημικών Αγκυρώσεων

Συγκολλητικά Χημικών Αγκυρώσεων

Οι χημικές αγκυρώσεις Sika Anchorfix είναι ιδανικές για εφαρμογές υψηλών φορτίων, εφόσον ο δεσμός που προκύπτει είναι ισχυρότερος από το υλικό του υποστρώματος, σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις αγκύρωσης. Επιπλέον, καθώς το σύστημα βασίζεται στη χημική πρόσφυση, δεν μεταδίδονται στο υπόστρωμα τάσεις προφόρτισης, όπως συμβαίνει με τις μηχανικές αγκυρώσεις. Ως εκ τούτου οι χημικές αγκυρώσεις είναι επίσης ιδανικές για τη στερέωση κοντά σε ακμές, για εγκατάσταση σε μειωμένα πάχη υποστρώματος και για συγκεντρωμένες αγκυρώσεις.