Αναζήτηση  102  in 219,3 ms
           
Αριθμός Τίτλος/Όνομα Είδος Αρχείου Γλώσσα Τύπος Αρχείου Μέγεθος
1 DoP Sika MonoTop® Dynamic HP Δήλωση Επίδοσης Ελληνικά Αγγλικά pdf 0,58 MB
DoP Sika MonoTop® Dynamic HP

Σύντομη Περιγραφή

EN1504-3:2005
Επισκευαστικό κονίαμα PCC για δομητικές επισκευές κατασκευών σκυροδέματος σε κτήρια και έργα πολιτικού μηχανικού, Κλάσεως R4. Αρχές 3, 4 & 7, Μέθοδοι 3.1 & 3.3, 4.4, 7.1 & 7.2 σύμφωνα με το ΕΝ1504-9:2008. Repair mortar PCC for structural repair of concrete structures in buildings and civil engineering works, Class R4. Principles 3, 4 & 7, Methods 3.1 & 3.3, 4.4, 7.1 & 7.2 according to EN1504-9:2008.

Ημερομηνία: 23/02/2017
010302040010000160_DoP_Sika_MonoTop_Dynamic_HP_el_eng.pdf
Μεταφόρτωση pdf

2 DoP Sika MonoTop®-627 HP Δήλωση Επίδοσης Ελληνικά Αγγλικά pdf 0,58 MB
DoP Sika MonoTop®-627 HP

Σύντομη Περιγραφή

EN1504-3:2005
Επισκευαστικό κονίαμα CC για δομητικές επισκευές κατασκευών σκυροδέματος σε κτήρια και έργα πολιτικού μηχανικού, Κλάσεως R4. Αρχές 3, 4 & 7, Μέθοδοι 3.1, 4.4, 7.1 & 7.2 σύμφωνα με το ΕΝ1504-9:2008. Repair mortar CC for structural repair of concrete structures in buildings and civil engineering works, Class R4. Principles 3, 4 & 7, Methods 3.1, 4.4, 7.1 & 7.2 according to EN1504-9:2008.

Ημερομηνία: 23/02/2017
010302040030000142_DoP_Sika_MonoTop_627_HP_el_eng.pdf
Μεταφόρτωση pdf

3 DoP Sika ViscoBond® / EN934-2 Δήλωση Επίδοσης Ελληνικά Αγγλικά pdf 0,65 MB
DoP Sika ViscoBond® / EN934-2

Σύντομη Περιγραφή

ΕΝ934-2:2009+Α1:2012
Για χρήση σε σκυρόδεμα, Πρόσθετο μείωσης της απορροφητικότητας τριχοειδούς (Πίνακας 9), To be used in concrete, Water resisting admixture (Table 9)

Ημερομηνία: 23/02/2017
010301010010000146_DoP_Sika_Viscobond_EN934_2_el_eng.pdf
Μεταφόρτωση pdf

4 DoP Sika ViscoBond® / EN934-3 Δήλωση Επίδοσης Ελληνικά Αγγλικά pdf 0,65 MB
DoP Sika ViscoBond® / EN934-3

Σύντομη Περιγραφή

ΕΝ934-3:2009+Α1:2012
Για χρήση σε κονιάματα τοιχοποιίας, Πρόσθετο αερακτικό / Ρευστοποιητής (Πίνακας 2), To be used in masonry mortar, Air entraining / Plasticizing admixture, (Table 2)

Ημερομηνία: 23/02/2017
010301010010000146_DoP_Sika_ViscoBond_EN934_3_el_eng.pdf
Μεταφόρτωση pdf

5 DoP Sika-Aer® Fine Δήλωση Επίδοσης Ελληνικά Αγγλικά pdf 0,58 MB
DoP Sika-Aer® Fine

Σύντομη Περιγραφή

ΕΝ934-2:2009+Α1:2012, Για χρήση σε σκυρόδεμα, Αερακτικo πρόσθετo (Πίνακας 5), To be used in concrete, Air entraining admixture (Table 5)

Ημερομηνία: 23/02/2017
011403021000000117_DoP_Sika_Aer_Fine_el_eng.pdf
Μεταφόρτωση pdf

6 DoP SikaCeram®-101 Thixo Δήλωση Επίδοσης Ελληνικά Αγγλικά pdf 0,37 MB
DoP SikaCeram®-101 Thixo

Σύντομη Περιγραφή

EN12004:2007+A1:2012
Κανονικής πήξης τσιμεντοειδής κόλλα μειωμένης ολίσθησης, C1T, Normal setting cementitious adhesive with reduced slip

Ημερομηνία: 23/02/2017
010404020010000352_DoP_SikaCeram_101_Thixo_el_eng.pdf
Μεταφόρτωση pdf

7 DoP SikaCeram®-104 G Thixo Δήλωση Επίδοσης Ελληνικά Αγγλικά pdf 0,37 MB
DoP SikaCeram®-104 G Thixo

Σύντομη Περιγραφή

EN12004:2007+A1:2012
Κανονικής πήξης τσιμεντοειδής κόλλα μειωμένης ολίσθησης, C1T, Normal setting cementitious adhesive with reduced slip

Ημερομηνία: 23/02/2017
010404020010000350_DoP_SikaCeram_104G_Thixo_el_eng.pdf
Μεταφόρτωση pdf

8 DoP SikaCeram®-109 Extra Δήλωση Επίδοσης Ελληνικά Αγγλικά pdf 0,38 MB
DoP SikaCeram®-109 Extra

Σύντομη Περιγραφή

EN12004:2007+A1:2012

Ημερομηνία: 24/11/2017
010404020010000351_DOP_SikaCeram_109_Extra_el_en.pdf
Μεταφόρτωση pdf

9 DoP SikaCeram®-203 SuperBond Δήλωση Επίδοσης Ελληνικά Αγγλικά pdf 0,38 MB
DoP SikaCeram®-203 SuperBond

Σύντομη Περιγραφή

EN12004:2007+A1:2012
Βελτιωμένων ιδιοτήτων τσιμεντοειδής κόλλα μειωμένης ολίσθησης με εκτεταμένο διαθέσιμο χρόνο, C2TE, improved cementitious adhesive with reduced slip and extended open time

Ημερομηνία: 23/02/2017
010404020010000349_DoP_SikaCeram_203_SuperBond_el_eng.pdf
Μεταφόρτωση pdf

10 DoP SikaCeram®-205 Large H Δήλωση Επίδοσης Ελληνικά Αγγλικά pdf 0,71 MB
DoP SikaCeram®-205 Large H

Σύντομη Περιγραφή

EN12004:2007+A1:2012

Ημερομηνία: 23/11/2017
010404020010000477_DoP_SikaCeram_205_Large_H_el_eng.pdf
Μεταφόρτωση pdf

11 DoP SikaCeram®-241 Flex Δήλωση Επίδοσης Ελληνικά Αγγλικά pdf 0,38 MB
DoP SikaCeram®-241 Flex

Σύντομη Περιγραφή

EN12004:2007+A1:2012
Βελτιωμένων ιδιοτήτων τσιμεντοειδής, παραμορφώσιμη
κόλλα μειωμένης ολίσθησης με εκτεταμένο διαθέσιμο
χρόνο, C2TES1, Improved deformable cementitious adhesive with reduced slip and extended open time

Ημερομηνία: 23/02/2017
010404020010000422_DoP_SikaCeram_241_Flex_el_eng.pdf
Μεταφόρτωση pdf

12 DoP SikaCeram®-243 UltraFlex Δήλωση Επίδοσης Ελληνικά Αγγλικά pdf 0,38 MB
DoP SikaCeram®-243 UltraFlex

Σύντομη Περιγραφή

EN12004:2007+A1:2012
Βελτιωμένων ιδιοτήτων τσιμεντοειδής, παραμορφώσιμη
κόλλα μειωμένης ολίσθησης με εκτεταμένο διαθέσιμο
χρόνο, C2TES1, Improved deformable cementitious adhesive with reduced slip and extended open time

Ημερομηνία: 23/02/2017
010404020010000348_DoP_SikaCeram_243_Ultraflex_el_eng.pdf
Μεταφόρτωση pdf