Αναζήτηση  103  in 272,7 ms
           
Αριθμός Τίτλος/Όνομα Είδος Αρχείου Γλώσσα Τύπος Αρχείου Μέγεθος
1 DoP Sikacrete UCS GR Δήλωση Επίδοσης Ελληνικά Αγγλικά pdf 0,58 MB
DoP Sikacrete UCS GR

Σύντομη Περιγραφή

ΕΝ934-2:2009+Α1:2012

Ημερομηνία: 20/09/2017
011404021000000112_DoP_Sikacrete_UCS_el_eng.pdf
Μεταφόρτωση pdf

2 DoP SikaFiber® P/P 12mm Δήλωση Επίδοσης Ελληνικά Αγγλικά pdf 0,74 MB
DoP SikaFiber® P/P 12mm

Σύντομη Περιγραφή

EN14889-2:2006, Ίνες πολυπροπυλενίου, Τάξεως Ι a, μήκους 12mm, για χρήση σε σκυρόδεμα και κονίαμα, Polypropylene fibers, Class I a, length 12mm, for use in concrete, mortar and grout

Ημερομηνία: 28/04/2017
011408021010000081_DOP_SikaFibers_12mm_el_eng.pdf
Μεταφόρτωση pdf

3 DoP SikaFiber® P/P 18mm Δήλωση Επίδοσης Ελληνικά Αγγλικά pdf 0,96 MB
DoP SikaFiber® P/P 18mm

Σύντομη Περιγραφή

EN14889-2:2006, Ίνες πολυπροπυλενίου, Τάξεως Ι a, μήκους 18mm, για χρήση σε σκυρόδεμα και κονίαμα, Polypropylene fibers, Class I a, length 18mm, for use in concrete, mortar and grout

Ημερομηνία: 08/09/2017
011408021010000082_DOP_SikaFibers_18mm_el_eng.pdf
Μεταφόρτωση pdf

4 DoP SikaFiber® P/P 6mm Δήλωση Επίδοσης Ελληνικά Αγγλικά pdf 0,73 MB
DoP SikaFiber® P/P 6mm

Σύντομη Περιγραφή

EN14889-2:2006, Ίνες πολυπροπυλενίου, Τάξεως Ι a, μήκους 6mm, για χρήση σε σκυρόδεμα και κονίαμα, Polypropylene fibers, Class I a, length 6mm, for use in concrete, mortar and grout

Ημερομηνία: 28/04/2017
011408021010000083_DOP_SikaFibers_6mm_el_eng.pdf
Μεταφόρτωση pdf

5 DoP Sikafloor®-3 QuartzTop GR Δήλωση Επίδοσης Ελληνικά Αγγλικά pdf 0,57 MB
DoP Sikafloor®-3 QuartzTop GR

Σύντομη Περιγραφή

EN13813:2002
Τσιμεντοειδές υλικό επικάλυψης δαπέδων, Cementitious floor screed material, CT-C70-F7-AR1

Ημερομηνία: 23/02/2017
010815010030000054_DOP_Sikafloor_3_QuartzTop_GR_el_eng.pdf
Μεταφόρτωση pdf

6 DoP SikaGrout®-212 Classic / EN1504-3 Δήλωση Επίδοσης Ελληνικά Αγγλικά pdf 0,66 MB
DoP SikaGrout®-212 Classic / EN1504-3

Σύντομη Περιγραφή

EN1504-3:2005
Επισκευαστικό κονίαμα CC για δομητικές επισκευές κατασκευών σκυροδέματος σε κτήρια και έργα πολιτικού μηχανικού,Κλάσεως R3. Αρχές 3, 4 & 7, Μέθοδοι 3.2, 4.4, 7.1 & 7.2 σύμφωνα με το ΕΝ1504-9:2008.
Repair mortar CC for structural repair of concrete structures in buildings and civil engineering works, Class R3.
Principles 3, 4 & 7, Methods 3.2, 4.4, 7.1 & 7.2 according to EN1504-9:2008.

Ημερομηνία: 23/02/2017
010201010010000167_DoP_SikaGrout_212_EN1504_3_el_eng.pdf
Μεταφόρτωση pdf

7 DoP SikaGrout®-212 Classic / EN1504-6 Δήλωση Επίδοσης Ελληνικά Αγγλικά pdf 0,57 MB
DoP SikaGrout®-212 Classic / EN1504-6

Σύντομη Περιγραφή

EN1504-6:2006
Προϊόν Αγκύρωσης για ενίσχυση σκυροδέματος με την εγκατάσταση χαλύβδινων ράβδων (οπλισμών) σε κτήρια και έργα πολιτικού μηχανικού. Αρχή 4, Μέθοδος 4.2 σύμφωνα με το ΕΝ1504-9:2008. Anchoring product for strengthening concrete by installing reinforcing steel (rebars) in buildings and civil engineering works. Principle 4, Method 4.2 according to EN1504-9:2008.

Ημερομηνία: 23/02/2017
010201010010000167_DoP_SikaGrout_212_EN1504_6_el_eng.pdf
Μεταφόρτωση pdf

8 DoP SikaGrout®-312 HP / EN1504-3 Δήλωση Επίδοσης Ελληνικά Αγγλικά pdf 0,66 MB
DoP SikaGrout®-312 HP / EN1504-3

Σύντομη Περιγραφή

EN1504-3:2005
Επισκευαστικό κονίαμα CC για δομητικές επισκευές κατασκευών σκυροδέματος σε κτήρια και έργα πολιτικού μηχανικού, Κλάσεως R4. Αρχές 3, 4 & 7, Μέθοδοι 3.2, 4.4, 7.1 & 7.2 σύμφωνα με το ΕΝ1504-9:2008.Repair mortar CC for structural repair of concrete structures in buildings and civil engineering works, Class R4. Principles 3, 4 & 7, Methods 3.2, 4.4, 7.1 & 7.2 according to EN1504-9:2008.

Ημερομηνία: 23/02/2017
010201010010000225_DoP_SikaGrout_312HP_EN1504_3_el_eng.pdf
Μεταφόρτωση pdf

9 DoP SikaGrout®-312 HP / EN1504-6 Δήλωση Επίδοσης Ελληνικά Αγγλικά pdf 0,58 MB
DoP SikaGrout®-312 HP / EN1504-6

Σύντομη Περιγραφή

EN1504-6:2006
Προϊόν αγκύρωσης για ενίσχυση σκυροδέματος με την εγκατάσταση χαλύβδινων ράβδων (οπλισμών) σε κτήρια και έργα πολιτικού μηχανικού. Αρχή 4, Μέθοδος 4.2 σύμφωνα με το ΕΝ1504-9:2008. Anchoring product for strengthening concrete by installing reinforcing steel (rebars) in buildings and civil engineering works. Principle 4, Method 4.2 according to EN1504-9:2008.

Ημερομηνία: 23/02/2017
010201010010000225_DoP_SikaGrout_312HP_EN1504_6_el_eng.pdf
Μεταφόρτωση pdf

10 DoP SikaPlast®-250 Δήλωση Επίδοσης Ελληνικά Αγγλικά pdf 0,53 MB
DoP SikaPlast®-250

Σύντομη Περιγραφή

ΕΝ934-2:2009+Α1:2012
Για χρήση σε σκυρόδεμα, Πρόσθετο μεγάλης μείωσης νερού / Υπερρευστοποιητής (Πίνακες 3.1 & 3.2), To be used in concrete, High range water reducing / Superplasticizing admixture, (Tables 3.1 & 3.2)

Ημερομηνία: 23/02/2017
011301011000000797_DoP_SikaPlast_250_el_eng.pdf
Μεταφόρτωση pdf

11 DoP SikaPlast®-550 Δήλωση Επίδοσης Ελληνικά Αγγλικά pdf 0,53 MB
DoP SikaPlast®-550

Σύντομη Περιγραφή

ΕΝ934-2:2009+Α1:2012
Για χρήση σε σκυρόδεμα, Πρόσθετο μεγάλης μείωσης νερού / Υπερρευστοποιητής (Πίνακες 3.1 & 3.2), To be used in concrete, High range water reducing / Superplasticizing admixture, (Tables 3.1 & 3.2)

Ημερομηνία: 23/02/2017
011301011000001155_DoP_SikaPlast_550_el_eng.pdf
Μεταφόρτωση pdf

12 DoP SikaRapid®-2 Δήλωση Επίδοσης Ελληνικά Αγγλικά pdf 0,58 MB
DoP SikaRapid®-2

Σύντομη Περιγραφή

ΕΝ934-2:2009+Α1:2012
Για χρήση σε σκυρόδεμα, Πρόσθετο επιταχυντικό σκλήρυνσης, (Πίνακας 7), To be used in concrete
Hardening accelerating admixture, (Table 7)

Ημερομηνία: 23/02/2017
011402021000000005_DoP_SikaRapid_2_el_eng.pdf
Μεταφόρτωση pdf