Αναζήτηση  103  in 245,3 ms
           
Αριθμός Τίτλος/Όνομα Είδος Αρχείου Γλώσσα Τύπος Αρχείου Μέγεθος
1 DoP SikaRep®-300 Classic Δήλωση Επίδοσης Ελληνικά Αγγλικά pdf 0,58 MB
DoP SikaRep®-300 Classic

Σύντομη Περιγραφή

EN1504-3:2005, Επισκευαστικό κονίαμα CC για δομητικές επισκευές
κατασκευών σκυροδέματος σε κτήρια και έργα πολιτικού
μηχανικού, Κλάσεως R3. Αρχές 3, 4 & 7, Μέθοδοι 3.1, 4.4,
7.1 & 7.2 σύμφωνα με το ΕΝ1504-9:2008, Repair mortar CC for structural repair of concrete structures in buildings and civil engineering works, Class R3. Principles 3, 4 & 7, Methods 3.1, 4.4, 7.1 & 7.2 according to EN1504-9:2008.

Ημερομηνία: 23/02/2017
010302040010000107_DoP_SikaRep_300_Classic_el_eng.pdf
Μεταφόρτωση pdf

2 DoP SikaRep®-400 Extra Δήλωση Επίδοσης Ελληνικά Αγγλικά pdf 0,58 MB
DoP SikaRep®-400 Extra

Σύντομη Περιγραφή

EN1504-3:2005
Επισκευαστικό κονίαμα CC για δομητικές επισκευές κατασκευών σκυροδέματος σε κτήρια και έργα πολιτικού μηχανικού, Κλάσεως R4. Αρχές 3, 4 & 7, Μέθοδοι 3.1, 4.4, 7.1 & 7.2 σύμφωνα με το ΕΝ1504-9:2008. Repair mortar CC for structural repair of concrete structures in buildings and civil engineering works, Class R4. Principles 3, 4 & 7, Methods 3.1, 4.4, 7.1 & 7.2 according to EN1504-9:2008.

Ημερομηνία: 23/02/2017
010302040030000138_DoP_SikaRep_400_Extra_el_eng.pdf
Μεταφόρτωση pdf

3 DoP Sikasil® IG-25 Δήλωση Επίδοσης Ελληνικά Αγγλικά pdf 1,29 MB
DoP Sikasil® IG-25

Σύντομη Περιγραφή

ETA-05/0068/ ETAG 002

Ημερομηνία: 14/06/2019
012703120259001000_DoP_Sikasil_IG_25_41500570_ETAG_002_1_1999_gr_en.pdf
Μεταφόρτωση pdf

4 DoP Sikasil® IG-25 HM Plus Δήλωση Επίδοσης Ελληνικά Αγγλικά pdf 1,27 MB
DoP Sikasil® IG-25 HM Plus

Σύντομη Περιγραφή

ETA-11/0391/ ETAG 002

Ημερομηνία: 24/05/2019
012703120259001100_DoP_Sikasil_IG_25_HM_Plus_70119976_ETAG_002_1_1999_gr_en.pdf
Μεταφόρτωση pdf

5 DoP Sikasil® SG-20 Δήλωση Επίδοσης Ελληνικά Αγγλικά pdf 1,92 MB
DoP Sikasil® SG-20

Σύντομη Περιγραφή

ETA-06/0090/ ETAG 002

Ημερομηνία: 24/05/2019
012603130209001000_DoP_Sikasil_SG_20_15323048_ETAG_002_1_1999_gr_en.pdf
Μεταφόρτωση pdf

6 DoP Sikasil® SG-500 Δήλωση Επίδοσης Ελληνικά Αγγλικά pdf 1,41 MB
DoP Sikasil® SG-500

Σύντομη Περιγραφή

ETA-03/0038/ ETAG 002

Ημερομηνία: 24/05/2019
012703130009001000_DoP_Sikasil_SG_500_15754339_ETAG_002_1_1999_gr_en.pdf
Μεταφόρτωση pdf

7 DoP SikaTard® R-3 Δήλωση Επίδοσης Ελληνικά Αγγλικά pdf 0,58 MB
DoP SikaTard® R-3

Σύντομη Περιγραφή

ΕΝ934-3:2009+Α1:2012
Για χρήση σε κονιάματα τοιχοποιίας, Πρόσθετο επιβραδυντικό πήξης για μακράς επιβράδυνσης κονιάματα τοιχοποιίας, (Πίνακας 3), To be used in masonry mortar, Set retarding admixture for long term retarded masonry mortar, (Table 3)

Ημερομηνία: 24/02/2017
011406011000000058_DoP_SikaTard_R3_el_eng.pdf
Μεταφόρτωση pdf

8 DoP SikaTard®-930 Δήλωση Επίδοσης Ελληνικά Αγγλικά pdf 0,65 MB
DoP SikaTard®-930

Σύντομη Περιγραφή

ΕΝ934-2:2009+Α1:2012
Για χρήση σε σκυρόδεμα, Πρόσθετο επιβραδυντικό πήξης, (Πίνακας 8), To be used in concrete, Set retarding admixture, (Table 8)

Ημερομηνία: 23/02/2017
011406011000000033_DoP_SikaTard_930_el_eng.pdf
Μεταφόρτωση pdf

9 DoP Sika® Antisol® S Δήλωση Επίδοσης Ελληνικά Αγγλικά pdf 0,58 MB
DoP Sika® Antisol® S

Σύντομη Περιγραφή

EN1504-2:2004
Προϊόν επιφανειακής προστασίας – Εμποτισμός.
Αρχή 1 (προστασία έναντι διεισδύσεων) – Μέθοδος 1.2, Αρχή 5 (φυσική αντίσταση) – Μέθοδος 5.2 σύμφωνα με το ΕΝ1504-9:2008, Surface protection product – Impregnation. Principle 1 (Ingress protection) – Method 1.2, Principle 5 (physical
resistance) – Method 5.2 according to EN1504-9:2008

Ημερομηνία: 23/02/2017
011405031000000008_DoP_Sika_Antisol_S_el_eng.pdf
Μεταφόρτωση pdf

10 DoP Sika® Monoseal-101 H Grey Δήλωση Επίδοσης Ελληνικά Αγγλικά pdf 0,95 MB
DoP Sika® Monoseal-101 H Grey

Σύντομη Περιγραφή

EN1504-2:2004, Προϊόν επιφανειακής προστασίας – Επίστρωση. Αρχή 2 (έλεγχος υγρασίας) – Μέθοδος 2.3 και Αρχή 8 (αύξηση αντίστασης) – Μέθοδος 8.3 σύμφωνα με το ΕΝ 1504-9:2008. Surface protection product – Coating. Principle 2 (Moisture control) – Method 2.3 and Principle 8 (Increasing resistivity) – Method 8.3 according to EN 1504-9:2008.

Ημερομηνία: 08/08/2018
020701010010000280_DoP_Sika_MonoSeal_101_H_Grey_EN1504_2_el_eng.pdf
Μεταφόρτωση pdf

11 DoP Sika® Plastiment®-15 Δήλωση Επίδοσης Ελληνικά Αγγλικά pdf 0,58 MB
DoP Sika® Plastiment®-15

Σύντομη Περιγραφή

ΕΝ934-2:2009+Α1:2012, Για χρήση σε σκυρόδεμα
Πρόσθετο πολλαπλής ενέργειας: Eπιβραδυντικό
πήξης / Mεγάλης μείωσης νερού / Yπερρευστοποιητής
(Πίνακες 11.1 & 11.2), To be used in concrete
Set retarding / High range water reducing /
Super plasticizing admixture
(Tables 11.1 & 11.2)

Ημερομηνία: 23/02/2017
011303011000000313_DoP_Sika_Plastiment_15_el_eng.pdf
Μεταφόρτωση pdf

12 DoP Sika® Plastiment®-20 R Δήλωση Επίδοσης Ελληνικά Αγγλικά pdf 0,65 MB
DoP Sika® Plastiment®-20 R

Σύντομη Περιγραφή

ΕΝ934-2:2009+Α1:2012
Για χρήση σε σκυρόδεμα
Πρόσθετο πολλαπλής ενέργειας:
Επιβραδυντής πήξης / Μειωτής νερού /
Ρευστοποιητής (Πίνακας 10), To be used in concrete, Set retarding / Water reducing / Plasticizing admixture (Table 10)

Ημερομηνία: 23/02/2017
011303011000000160_DoP_Sika_Plastiment_20R_el_eng.pdf
Μεταφόρτωση pdf