Αστάρι υδατικής βάσης, χαμηλών εκπομπών σωματιδίων και πτητικών οργανικών ενώσεων.