Στόχος της Καινοτομίας

Η παγκόσμια στρατηγική του τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης έχει ως στόχο τη βιώσιμη τεχνολογική υπεροχή και την ηγεσία σε θέματα κόστους των προϊόντων, εστιάζοντας σε εφτά τεχνολογίες και ισχυροποιώντας την ηγετική θέση της Sika στις σαφώς ορισμένες αγορές-στόχους της. Σε αυτό το πλαίσιο, το τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης αποσκοπεί στην υποστήριξη του διαρκούς αγώνα της Sika για ισχυρή θέση στην αγορά μέσω καινοτομίας και τεχνολογικής υπεροχής.

Διαχείριση Καινοτομίας

Η καινοτομία αποτελεί ουσιώδες τμήμα της κουλτούρας της Sika. Το αποκαλούμενο «πνεύμα της Sika», όπως ορίστηκε από τον Δρ. Romuald Burkard (1925-2004), πρώην Διευθύνοντα Σύμβουλο και μέλος της οικογένειας του ιδρυτή, βασίζεται σε τρεις πυλώνες: τόλμη για καινοτομία, δύναμη & επιμονή και ευχαρίστηση κατά τη συνεργασία. Δεδομένου ότι η καινοτομία είναι μείζονος σημασίας για τη Sika, η διαχείρισή της καινοτομίας κατευθύνεται άμεσα από τα μέλη της Διοίκησης του Ομίλου που ανήκουν στην Ομάδας Καθοδήγησης της Τεχνολογίας.

Σημαντικές Τάσεις

Υπάρχουν πέντε ομάδες τάσεων που λειτουργούν ως βασικοί μοχλοί για τη Sika και κατά συνέπεια, για την ανάπτυξη καινοτομιών: Η αύξηση και η γήρανση του πληθυσμού, η εντατικοποίηση της αστικοποίησης και η εντονότερη μετακίνηση, η επιταχυνόμενη παγκοσμιοποίηση και τυποποίηση, η έλλειψη φυσικών πόρων και ενέργειας, η προστασία του περιβάλλοντος και η κλιματική αλλαγή.

Τεχνολογικοί Χάρτες

Η Sika έχει συστήσει ολοκληρωμένους Τεχνολογικούς Χάρτες για πέντε αγορές-στόχους της: την Αυτοκινητοβιομηχανία, τη Σφράγιση & Συγκόλληση, τις Επιστρώσεις/Επικαλύψεις Δαπέδων, την Υγρομόνωση Δώματος & Στέγης και την Παραγωγή Σκυροδέματος. Αυτοί οι προσαρμοσμένοι Τεχνολογικοί Χάρτες αποτελούν τη βάση για σταθερό προγραμματισμό ερευνητικών σχεδίων, τα οποία βρίσκονται σε συμφωνία με την εταιρική στρατηγική. Πρόκειται για «οπτικοποίηση» της εφικτής πορείας ανάπτυξης των βασικών τεχνολογιών της Sika από το σήμερα έως ένα μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις των σημαντικών τάσεων.

Διαδικασία Καινοτομίας Προϊόντος

Η Διαδικασία Δημιουργίας Προϊόντος (PCP) ορίζει την αρχή, τις αρμοδιότητες και τις διαδικασίες δημιουργίας ενός νέου προϊόντος εντός του Ομίλου της Sika. Ο βασικός στόχος του PCP είναι η έγκαιρη και ταχεία ανάπτυξη ενός προϊόντος, καθώς και η αποδοτική εισαγωγή του στην αγορά, με μοναδική πρόταση πώλησης σε όλες τις καθορισμένες αγορές και χώρες, με σκοπό να προστεθεί αξία στους καθορισμένους πελάτες και επομένως να επιτραπεί η πώλησή του σε προνομιακή τιμή, καθώς και να προληφθούν οι κίνδυνοι/ απαιτήσεις που μπορεί να δημιουργηθούν από ακατάλληλη διαδικασία δημιουργίας του.