Η στρατηγική του τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης της Sika, βασίζεται στα κεντρικά και τα περιφερειακά τμήματα, τα οποία αλληλοσυμπληρώνονται αρμονικά. Το κεντρικό τμήμα έρευνας, χειρίζεται τα μακροπρόθεσμα ερευνητικά προγράμματα, παρέχει αναλυτικές υπηρεσίες και διαχειρίζεται την Έρευνα & την Ανάπτυξη για ολόκληρο τον όμιλο της Sika. Η θυγατρική Sika Technology AG δεσμεύεται με την ευθύνη αυτού του έργου. Το δεύτερο τμήμα της στρατηγικής του τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης είναι η τοπική προσαρμογή των προϊόντων, των λύσεων και των εφαρμογών. Τα τεχνολογικά κέντρα στην Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία, είναι αντιμέτωπα με αυτή την πρόκληση.

Η πορεία ενός προϊόντος από μια εμπνευσμένη ιδέα μέχρι την εισαγωγή του στην αγορά, περνάει από μια ξεκάθαρη Διαδικασία Δημιουργίας Προϊόντος 7 σταδίων (Product Creation Process-PCP). Συνεπώς, η ανάπτυξη ενός προϊόντος πρέπει να πληροί πολύ αυστηρούς εσωτερικούς και εξωτερικούς κανονισμούς και πρότυπα σε ό,τι αφορά στην αποδοτικότητά του, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην υγεία και στην ασφάλεια.

Η διαδικασία του PCP έχει ως στόχους τη μείωση του ρίσκου, την ελαχιστοποίηση του κόστους, τη συντόμευση του χρόνου για την είσοδο του προϊόντος στην αγορά και τη συνεχή εξέλιξη και βελτίωσή του. Λόγω της τεράστιας συμβολής της διαδικασίας του PCP στην καινοτομία, η Sika AG δίνει έμφαση σε αυτή. Έτσι, εργαζόμενοι σε παγκόσμιο επίπεδο εκπαιδεύονται τακτικά στη σωστή εφαρμογή αυτής της διαδικασίας. Επιπλέον, ένα διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι διαθέσιμο για όλους τους υπαλλήλους της Sika. Το πρόγραμμα αυτό χρησιμοποιείται ενεργά και έτσι ευαισθητοποιεί όλους τους συμμετέχοντες στην τήρηση των υψηλών προτύπων της Sika.