Στη Sika Hellas προσφέρουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες υποστήριξης:

  • Τεχνική υποστήριξη με τη μορφή προφορικής και γραπτής καθοδήγησης σε διάφορα στάδια σχεδιασμού.
  • Αναλυτική αξιολόγηση του έργου και των κριτηρίων απόδοσής του, σε συνδυασμό με προτάσεις προϊόντων και συστημάτων Sika και ειδικές προτάσεις και προδιαγραφές για να συμπεριληφθούν στο φάκελο του διαγωνισμού.
  • Σύσταση και αδειοδότηση ειδικών εργολάβων, οι οποίοι βρίσκονται υπό συνεχή αναθεώρηση, για την εφαρμογή/τοποθέτηση των προϊόντων της Sika.
  • Πλήρη δεδομένα υλικών, οδηγίες εγκατάστασης, πληροφορίες τοποθέτησης, οδηγίες υγιεινής και ασφάλειας και όπου είναι εφαρμόσιμο, προγράμματα συντήρησης των συστημάτων.
  • Εκπαίδευση εταιριών σε θεματολογία, η οποία συνδέεται με σημαντικές και εξειδικευμένες εφαρμογές, μαζί με τακτική εκπαίδευση για πελάτες, συμβούλους και εργολάβους.
  • Προσωπικό αποκλειστικά εστιασμένο σε έργα, όπου χρησιμοποιούνται επιλεγμένα προϊόντα της Sika. Στόχος του προσωπικού είναι ο έλεγχος και η εξασφάλιση της σωστής εφαρμογής των υλικών, η έκδοση εγγυήσεων ή η σύνταξη αναφορών σε περίπτωση εφαρμογής που εγκυμονεί μελλοντικούς κινδύνους.  
  • Υποστήριξη μετά την πώληση με τη μορφή συμβουλών επί τόπου στο έργο, σε έργα που πρόκειται να ξεκινήσουν, διατηρώντας έτσι στενή συνεργασία μέχρι το στάδιο ολοκλήρωσης.