Η Εταιρεία SIKA HELLAS ABEE, με μονάδες στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στην παραγωγή, διακίνηση και εμπορία οικοδομικών προϊόντων, καθώς και στην εμπορία υλικών σφραγίσεων και συγκολλήσεων για τη βιομηχανία.

Έχοντας ως γνώμονα την διαρκώς αυξανόμενη ικανοποίηση των πελατών μας, αλλά και την συνεχή βελτίωση της εταιρικής μας λειτουργίας, προχωρήσαμε στην εγκαθίδρυση και εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας  για όλο το φάσμα των εργασιών μας, σύμφωνα με τις αρχές του προτύπου ΕΝ ISO 9001:2015. Όμως, επειδή η κυρίαρχη συνιστώσα της εταιρίας μας είναι οι άνθρωποί μας, έχουμε εγκαθιδρύσει και εφαρμόζουμε ένα Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Eργασία για το σύνολο των εργασιών μας, σύμφωνα με το πρότυπο BS OHSAS 18001:2007. Πέρα όμως από τη συνεχή φροντίδα για την παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, την ανθρωποκεντρική μας προσέγγιση και την πρόληψη και αντιμετώπιση των επαγγελματικών κινδύνων, γεννήθηκε η ανάγκη να προσδιορίσουμε τις θέσεις και τις απόψεις μας για το περιβάλλον στο οποίο ζούμε και δραστηριοποιούμαστε, παίρνοντας αποφάσεις για την συνολική περιβαλλοντική μας επίδοση. Έτσι, προχωρήσαμε στην εκπόνηση και εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για όλες τις δραστηριότητές μας, σύμφωνα με τις αρχές του προτύπου ΕΝ ISO 14001:2015.

Στα πλαίσια του στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης της «SIKA HELLAS ABEE», τα παραπάνω τρία συστήματα περιγράφονται σε ένα Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας/Υγείας & Ασφάλειας και Περιβάλλοντος, με κύρια επιδίωξη την εύρυθμη εφαρμογή των συστημάτων και την συνεργασία όλων των τμημάτων της εταιρίας μεταξύ τους, στην κατεύθυνση της διαρκούς βελτίωσης της εταιρικής λειτουργίας.

Μέσω της εφαρμογής του Ενοποιημένου Συστήματος και πάντοτε σε συμφωνία με την κείμενη νομοθεσία, επιδιώκουμε την επίτευξη ενός πλαισίου συγκεκριμένων στρατηγικών στόχων, μερικοί από τους οποίους είναι:

  • Η διασφάλιση ενός ικανοποιητικού επιπέδου εταιρικής οργανωτικής λειτουργίας, η οποία θα έχει την δυνατότητα να προσαρμόζεται στις χρονικές, ποσοτικές και ποιοτικές απαιτήσεις των πελατών μας. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια, παίζει και ο σύγχρονος εξοπλισμός της εταιρίας μας, για τον οποίο επιδιώκεται η μέγιστη δυνατή διαθεσιμότητα
  • Η επίτευξη μακροχρόνιων συνεργασιών με αξιόπιστους προμηθευτές, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται από τη νομοθεσία και την εταιρία μας. Οι σταθερές συνεργασίες εγγυώνται την ασφάλεια και την αμεσότητα στις συναλλαγές μας και αποσκοπούν στην παροχή προϊόντων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών απαιτήσεων και αναγκών
  • Την ανάπτυξη μεθόδων σχεδιασμού για τη παραγωγή προϊόντων με περιβαλλοντικά κριτήρια ώστε αυτά να συνεπάγονται όσο το δυνατόν λιγότερες άμεσες και έμμεσες περιβαλλοντικές πτυχές.
  • Το σχεδιασμό τεκμηριωμένου σχεδίου πρόληψης προστασίας του περιβάλλοντος το οποίο καλύπτει όλους τους τομείς όπως το έδαφος, την ενέργεια και καύσιμες ύλες, τις πρώτες ύλες/πόροι, υλικά, τις μηχανές, τις εγκαταστάσεις, τις βοηθητικές ουσίες, το νερό, τα προϊόντα, τα στερεά και υγρά απόβλητα, τα αξιοποιήσιμα/ανακυκλώσιμα υλικά όπως και τα υπόλοιπα απορρίμματα, τη συσκευασία, το θόρυβο, την οργάνωση, το προσωπικό, τους πελάτες, τους προμηθευτές, την εκπαίδευση, την επιμόρφωση και την πληροφόρηση.
  • Η εγκαθίδρυση και η εμπέδωση ενός λειτουργικού συστήματος πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων για την διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, των πελατών και των συνεργατών μας
  • Η ελαχιστοποίηση-εξάλειψη των εργατικών ατυχημάτων
  • Η συνεχής βελτίωση της συνολικής περιβαλλοντικής μας επίδοσης, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην πρόληψη της ρύπανσης που προκύπτει από τις δραστηριότητες μας, είτε αυτή αφορά το στενό εργασιακό μας περιβάλλον, είτε το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο
  • Τέλος, ο σημαντικότερος στόχος για όλους όσοι εργαζόμαστε στην «SIKA HELLAS ABEE», είναι η αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών μας, τόσο όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων μας, όσο και τους γενικότερους όρους της συνεργασίας μας μαζί τους

Στην κατεύθυνση επίτευξης των στόχων που έχουμε θέσει, φροντίζουμε για την συνεχή βελτίωση των χρησιμοποιούμενων μεθόδων, επενδύοντας σε σύγχρονο εξοπλισμό και στην αποτελεσματική συλλογική εργασία του έμπειρου προσωπικού, έτσι ώστε να παρέχουμε προϊόντα που πληρούν τις προσδοκίες των πελατών μας σε ανταγωνιστικές τιμές.

Η «SIKA HELLAS ABEE» πραγματοποιεί εκπαίδευση του προσωπικού της στα παραπάνω θέματα, δίνοντας του τα εφόδια για να ακολουθεί και να εφαρμόζει τις προδιαγραφές του συστήματος ποιότητας. Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, χρειάζεται η προσπάθεια όλων μας. Η διοίκηση της «SIKA HELLAS ABEE», θα είναι αρωγός κάθε αξιόλογης και υλοποιήσιμης πρότασης, η οποία θα αποσκοπεί στην βελτίωση του ενοποιημένου συστήματος. Η πολιτική της εταιρίας μας θα επανεξετάζεται κάθε χρόνο, για να είναι διαρκώς επίκαιρη αναφορικά με τις απαιτήσεις των πελατών μας, τις συνθήκες υγείας και ασφάλειας, αλλά και τις περιβαλλοντικές πτυχές των δραστηριοτήτων μας.

ΓΙΑ ΤΗΝ SIKA HELLAS ABEE

     Ημερομηνία 30/6/19

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

    Σπύρος Χατζηφώτης