Η Sika καθοδηγείται από την ιδέα της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι πρωτοβουλίες μας έχουν στόχο, τόσο την εσωτερική οργάνωση της εταιρείας, όσο και το εξωτερικό περιβάλλον. Προσανατολίζονται βάσει των παγκόσμια σημαντικών τάσεων, λαμβάνοντας όμως ταυτοχρόνως υπόψη και οικονομικούς, κοινωνικούς και οικολογικούς προβληματισμούς.

Για τη Sika, η βιωσιμότητα δεν αποτελεί απλά ένα στόχο, αλλά μια διαδικασία που διακατέχει ολόκληρο τον οργανισμό. Έτσι, η Sika παρακολουθεί και ελέγχει τις δραστηριότητες και τη στάση της συνεχώς, ώστε να τηρούνται οι ισχύοντες κανονισμοί, να διατηρείται η ευημερία της εταιρείας, να προστατεύεται το περιβάλλον και οι εργαζόμενοι, με τελικό στόχο οι υποχρεώσεις της απέναντι στους μετόχους, τους ανταγωνιστές, τους προμηθευτές και την κοινωνία ως σύνολο να τηρούνται.