Η βελτιστοποίηση της κατανάλωσης των φυσικών πόρων και η ασφάλεια των προϊόντων αποτελούν μόνιμα χαρακτηριστικά σε κάθε εξελικτική εργασία.

Είμαστε δεσμευμένοι να λαμβάνουμε υπόψη μας όλες τις απαιτήσεις και τις δεσμεύσεις που προέρχονται από τις ουσίες που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα μας.

Επενδύσεις στην Ασφάλεια και την Προστασία του Περιβάλλοντος/ Εκπομπές Ενεργειακής Αποδοτικότητας / Νερό / Στερεά Απόβλητα / Ασφάλεια

Ολιστική προσέγγιση διαφόρων φάσεων προμήθειας, διαχείρισης και παραγωγής προϊόντων / Συλλογιστική της δομής του Κέντρου Διανομής της Sika.

Κανονιστικά πρότυπα, δέσμευση της διοίκησης, εμπλοκή των εργαζομένων, ανάλυση ρίσκου, αναγνώριση των κινδύνων και αντιμετώπισή τους, εκπαίδευση.