ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΝ/ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΓΙΑ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Η ισχυρή τεχνολογία προσμίκτων της Sika χρησιμοποιείται για επιμήκυνση της εργασιμότητας του σκυροδέματος για ώρες. Καθώς ένα μεγάλο μέρος της κατασκευής εξαρτάται από την ταχεία, αποδοτική και αποτελεσματική χρήση του σκυροδέματος, η Sika συμβάλλει πλέον τα μέγιστα στην κατασκευή των μετρό, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση του Μετρό στο Ντουμπάι. Η Sika παρέχει πρόσμικτα που καλύπτουν ολόκληρο το επιθυμητό εύρος κατηγοριών κάθισης, εργασιμότητας και τεχνικών χαρακτηριστικών, γεγονός που μας έχει καταστήσει το μεγαλύτερο συνεργάτη για ταχεία και οικονομική παραγωγή όλων των τύπων σκυροδέματος για φιλόδοξα έργα.