Μια διεξοδική προσέγγιση για ασφαλή και υγιή εργασία

Οι άνθρωποι αποτελούν το πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο που έχουμε και η ασφάλειά τους, η υγεία και η ευαρέσκειά τους είναι βασικά στοιχεία της επιτυχίας των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων. Τα κανονιστικά πρότυπα, η δέσμευση της διοίκησης, η συμμετοχή των υπαλλήλων, η ανάλυση των πιθανών κινδύνων, η αναγνώριση και η επίλυση προβλημάτων, αναγνώριση και αντιμετώπιση κινδύνων, η εκπαίδευση και η επιμόρφωση, αποτελούν βασικά στοιχεία του προγράμματος ασφάλειας και υγείας της Sika.

Κανονιστικά Πρότυπα

Τα πρότυπα ασφάλειας και υγείας της Sika είναι σε ισχύ σε ολόκληρο τον οργανισμό. Τα τοπικά πρότυπα μπορεί να συμπληρώνουν τις παγκόσμιες κανονιστικές απαιτήσεις. Η ασφάλεια και η υγεία αποτελούν μια αναπόσπαστη εταιρική αξία. Η ασφαλής εργασία δεν είναι μόνο ένα πρόγραμμα, αλλά ο μοναδικός τρόπος για να ολοκληρώνονται οι διαδικασίες.

Δέσμευση της Διοίκησης

Γνωρίζουμε ότι ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας εξαρτάται από την αποτελεσματική αναγνώριση των κινδύνων και τη λήψη προστατευτικών μέτρων. Η ασφάλεια και η υγεία αποτελεί μέρος της κουλτούρας της Sika.

Συμμετοχή των υπαλλήλων

Θεωρείται αναμενόμενο για τους εργαζομένους στη Sika να μετατρέπουν την ασφάλεια και την υγεία σε εταιρική αξία. Ειδικοί επιβλέποντες είναι υπεύθυνοι για την εξασφάλιση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας και για τη σωστή χρήση μηχανημάτων, εξοπλισμού και πρώτων υλών.

Εκτίμηση των πιθανών κινδύνων

Αποτελεί δική μας ευθύνη να γνωρίζουμε τι αντικείμενα ή ουσίες μέσα στο εργασιακό περιβάλλον θα μπορούσαν να επηρεάσουν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων αρνητικά. Η εκτίμηση των πιθανών κινδύνων (Risk Assessments) βοηθά στην αναγνώριση του τι χρειάζεται για να παραμένουν οι άνθρωποι υγιείς. Αυτή η διαδικασία οργανώνεται και εκτελείται από εξωτερικές εταιρείες ασφάλειας, μέσω εταιρικών λειτουργιών και από τοπικές ομάδες.

Αναγνώριση και Αντιμετώπιση Κινδύνων

Οι επιθεωρήσεις εστιάζονται τόσο στους κινδύνους που υφίστανται στο περιβάλλον εργασίας και σε αυτούς που ενδέχεται να εμφανιστούν λόγω αλλαγών, π.χ. νέος εξοπλισμός, διαδικασίες, υλικά ή αναθεώρηση υφιστάμενων διαδικασιών. Οι διερευνήσεις διαφόρων συμβάντων στοχεύουν στην αναγνώριση και την αποφυγή κινδύνων. Κάθε εταιρεία Sika προετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τα επείγοντα ιατρικά περιστατικά ή τα διάφορα θέματα υγείας.

Εκπαίδευση και Επιμόρφωση

Η ασφαλής εκτέλεση της εργασίας θεωρείται κάτι αυτονόητο για όλους στη Sika. Οι διευθυντές πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι γνωρίζουν τα πάντα σχετικά με τα υλικά και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούν, τους κινδύνους και τον τρόπο για να τους αντιμετωπίσουν. Η ασφάλεια και η υγεία αποτελούν επίσης θέματα προς εκπαίδευση και επιμόρφωση.