Η ασφάλεια στο χώρο εργασίας της αποτελεί στάση ζωής. Τα σχέδια της Sika για ενίσχυση της υγείας και της ασφάλειας στο χώρο εργασίας περιλαμβάνουν πολλά στοιχεία, όπως τις επικοινωνίες, τις επιθεωρήσεις, την εκπαίδευση και την απομάκρυνση των πιθανών κινδύνων.

Οι εργαζόμενοι ενημερώνονται σχετικά με τους κινδύνους στο χώρο εργασίας και με το πώς μπορούν να τους εξαλείψουν ή να τους ελαχιστοποιήσουν. Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι μπορούν να ενημερώνουν τον υπεύθυνο ασφαλείας σχετικά με νέους ή μέχρι πρότινος, μη αναγνωρισμένους κινδύνους. Το σχέδιο της Sika σχεδιάζει πολιτικές και διαδικασίες σχετικά με τη σωστή συμπεριφορά στο χώρο εργασίας, την αντιμετώπιση κινδύνων και το τι πρέπει να γίνεται σε περίπτωση ατυχήματος.

Εγχειρίδια, εκπαίδευση, φυλλάδια ασφαλείας και υπεύθυνοι ασφάλειας αποτελούν μέρος του επικοινωνιακού σχεδίου της Sika. Η εκπαίδευση ξεκινά από τα πολύ βασικά, όπως το πώς να εκτελεί κάποιος ασφαλώς μια εργασία, μέχρι τις προηγμένες δεξιότητες ασφαλούς λειτουργίας ενός μηχανήματος. Η εκπαίδευση μπορεί να περιλαμβάνει παραδοσιακές τεχνικές εκπαίδευσης, όπως παράδοση μαθημάτων σε αίθουσα, πρακτική επίδειξη ή εκμάθηση μέσω υπολογιστή. Φυσικά και υπάρχει διαθέσιμο έγγραφο ενημερωτικό υλικό σχετικά με την επιθεώρηση των χώρων εργασίας και τη διόρθωση οποιωνδήποτε προβλημάτων υπάρχουν. Το σχέδιο ασφαλείας περιλαμβάνει μεθόδους για να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση και των υπαλλήλων. Αυτές περιλαμβάνουν υποχρεωτικές εκπαιδεύσεις, προγράμματα παροχής κινήτρων και πειθαρχικά μέτρα.

Η διερεύνηση ατυχημάτων αποτελεί ένα άλλο αναπόσπαστο κομμάτι του σχεδίου ασφάλειας της εταιρείας. Το σχέδιο της Sika για την υγεία και την ασφάλεια εφαρμόζεται αποτελεσματικά σε ολόκληρο τον Όμιλο.

Ο αριθμός των εργατικών ατυχημάτων με απουσία από την εργασία περισσότερη της μιας ημέρας παρέμεινε σταθερό και ανέρχεται στα 20 ατυχήματα ανά 1000 εργαζόμενους, όπως και κατά το προηγούμενο έτος. Ο αριθμός των εργάσιμων ημερών που χάθηκαν ανά ένα εκατομμύριο εργάσιμων ημερών μειώθηκε ελαφρώς από τις 1.093 στις 1.067 ημέρες.