ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η αφοσίωση στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα αποτελούσε πάντοτε ένα κρίσιμο θέμα για τη Sika.

Δεσμευόμαστε να εξετάζουμε όλες τις απαιτήσεις και τους κανονισμούς που ισχύουν για τις ουσίες που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα μας. Επομένως, ο Όμιλος της Sika εφαρμόζει τον κανονισμό REACH – το νέο κανονιστικό ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα χημικά – σε ολόκληρο τον οργανισμό.

Η Διοίκηση του Ομίλου έχει δημιουργήσει ένα κεντρικά οργανωμένο Τμήμα για τον Κανονισμό REACH, ούτως ώστε να συντονίζονται όλες οι εταιρικές δραστηριότητες που έχουν σχέση με αυτόν τον κανονισμό. Σε αυτό το τμήμα της ιστοσελίδας θα αποκτήσετε μια γενική εικόνα για τη θέση και τις δραστηριότητες της Sika σχετικά με αυτή την πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία.