ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΟΝΟ ΝΙΚΗΤΕΣ

Ο Κανονισμός REACH είναι το αγγλικό ακρώνυμο για την Καταγραφή – Αξιολόγηση και Αδειοδότηση Χημικών (Registration - Evaluation and Authorisation of Chemical) και αλλάζει συνεχώς τον τρόπο με τον οποίο εγκρίνεται η χρήση χημικών υλικών στα προϊόντα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι χημικές ουσίες πρέπει να καταγράφονται και να αξιολογούνται σε ό,τι αφορά στους κινδύνους για την υγεία και ακολούθως είτε να εγκρίνεται, είτε να απαγορεύεται η χρήση τους. Την 1η Ιουνίου του 2007, ο Κανονισμός REACH ίσχυσε σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες και θα πρέπει να γίνει πλήρης εφαρμογή του μέχρι το 2018. Τόσο τα ήδη χρησιμοποιούμενα, όσο και να νέα χημικά καταγράφονται στο Νέο Οργανισμό Χημικών Ουσιών στο Ελσίνκι (ECHA).

Ο Κανονισμός REACH στοχεύει στην ενίσχυση της προστασίας της ανθρώπινης ασφάλειας και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τα χημικά και επίσης στη μείωση των κινδύνων που προκύπτουν καθ’ όλα τα στάδια χρήσης των χημικών στην εφοδιαστική αλυσίδα. Όλες οι χημικές ουσίες που παράγονται, προμηθεύονται ή εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ποσότητες του ενός τόνου ή και μεγαλύτερες, πρέπει να καταγράφονται βάσει του Κανονισμού REACH.

Η ανταλλαγή πληροφοριών σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι πολύ σημαντική. Η σκοπούμενη χρήση των χημικών ουσιών πρέπει να δηλώνεται τόσο κατά τη φάση παραγωγής (από τον παραγωγό των χημικών ουσιών), όσο και κατά τη φάση χρήσης (προς τον πελάτη και χρήστη των χημικών ουσιών). Ένα νέος Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Ουσιών στο Ελσίνκι διαχειρίζεται την καταγραφή και αναλαμβάνει την υποχρέωση κοινοποίησης των χημικών ουσιών στα πλαίσια του REACH.