Υπεραξία

Η διανομή των κερδών μεταξύ υπαλλήλων, κράτους, δανειστών, μετόχων και της εταιρείας.

Διαφοροποίηση με βάση γεωγραφικά κριτήρια και εξειδικευμένες πελατειακές ανάγκες.

Διαχείριση Χρηματοοικονομικού Ρίσκου / Συναλλαγματικοί Κίνδυνοι / Κίνδυνοι Τιμών / Κίνδυνοι Επιτοκίων / Πιστωτικοί Κίνδυνοι / Κίνδυνοι Ρευστότητας.