Η Sika περιορίζει την εξάρτησή της σε συγκεκριμένες αγορές και πελάτες, μέσω στοχευμένης διαφοροποίησης, βασισμένης σε διάφορα κριτήρια. Από τη μία μεριά η γεωγραφική διαφοροποίηση στον τομέα των κατασκευών έχει μεγάλη σημασία, δεδομένου ότι η κατασκευαστική βιομηχανία τείνει να είναι προσανατολισμένη σε τοπικό επίπεδο, ενώ οι αγορές σε απομακρυσμένες περιοχές του κόσμου δείχνουν αντίθετη ανάπτυξη.

Από την άλλη πλευρά η διαφοροποίηση μεταξύ των πελατών – χωρίς όμως ύπαρξη πελάτη που να κατέχει πάνω από το 1,5% των πωλήσεων της εταιρείας - στον Κατασκευαστικό καθώς και στο Βιομηχανικό Τομέα, έχει επίσης σταθεροποιητική επίδραση στις επιχειρήσεις. Προκειμένου να αμβλυνθούν οι οικονομικές διακυμάνσεις στο μέτρο του δυνατού, η Sika δραστηριοποιείται επιπλέον στους βασικούς τομείς της - Κατασκευή και Βιομηχανία - όχι μόνο σε επίπεδο νέων επιχειρηματικές εγχειρημάτων, αλλά και σε μεγάλο βαθμό στους τομείς της επισκευής και συντήρησης.