Ο στόχος της διαχείρισης του χρηματοοικονομικού κινδύνου είναι η βέλτιστη προμήθεια κεφαλαίου, καθώς και η διαθέσιμη ρευστότητα σε σχέση με τις υποχρεώσεις πληρωμών. Η διασφάλιση της ρευστότητας παρέχεται μέσω μακροπρόθεσμων, κλιμακωτών ομολόγων. Επιπλέον, υπάρχει συνεχόμενη πιστωτική διευκόλυνση από το 2010, διαθέσιμη μέσω κοινοπραξίας τραπεζών. Η βέλτιστη θέση ρευστότητας προέρχεται από τη δυνατότητα της λεγόμενης «άντλησης χρημάτων» (cash pooling). Για επιλεγμένες δραστηριότητες στον τομέα της οικονομικής διαχείρισης και θεματοφυλακής, η Sika χρησιμοποιεί και επιπλέον υπηρεσίες τρίτων.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΡΙΣΚΟΥ

Ο Όμιλος της Sika, μέσω των δραστηριοτήτων του, εκτίθεται σε μια ποικιλία χρηματοοικονομικών κινδύνων, όπως κινδύνους της αγοράς (κατά κύριο λόγο συναλλαγματικούς κινδύνους, κινδύνους επιτοκίων και τιμών), πιστωτικούς κινδύνους και κινδύνους ρευστότητας. Το πρόγραμμα διαχείρισης του χρηματοοικονομικού ρίσκου του Ομίλου εστιάζει στη δυσκολία πρόβλεψης της συμπεριφοράς των χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει την ελαχιστοποίηση της ενδεχόμενης αρνητικής επίδρασής τους στη χρηματοοικονομική απόδοση του Ομίλου. Το Εταιρικό Τμήμα Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης προσδιορίζει, αξιολογεί και αντισταθμίζει τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε στενή συνεργασία με τις λειτουργικές μονάδες του ομίλου.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Ο Όμιλος λειτουργεί σε παγκόσμιο επίπεδο και εκτίθεται σε συναλλαγματικούς κινδύνους, οι οποίοι προκύπτουν από διάφορους συσχετισμούς νομισμάτων και κυρίως μεταξύ του Ευρώ και του Αμερικάνικου Δολαρίου. Οι συναλλαγματικοί κίνδυνοι προκύπτουν όταν οι εμπορικές συναλλαγές, τα αναγνωρισμένα περιουσιακά στοιχεία ή οι υποχρεώσεις και οι καθαρές επενδύσεις σε ξένους οργανισμούς εκφράζονται σε νόμισμα, το οποίο δεν είναι το νόμισμα λειτουργίας της οικονομικής οντότητας.

Ο Όμιλος καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να αντισταθμίσει τις επιπτώσεις των διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών κατά το δυνατόν, με τη χρήση αντισταθμιστικών μεθόδων. Τα προθεσμιακά συμβόλαια και οι συμφωνίες ανταλλαγής σε ξένο νόμισμα αποτελούν το κύριο μέσο για αντιστάθμιση του κινδύνου διακύμανσης των τιμών του συναλλάγματος. Τα κέρδη και οι ζημιές που προκύπτουν από τα μέτρα αντιστάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου αλλά και τα στοιχεία του ενεργητικού ή του παθητικού που είναι σε ξένο νόμισμα, αποτιμώνται σε εύλογη αξία, η οποία αναγνωρίζεται λογιστικά μέσω κερδών ή ζημιών. Ο Όμιλος δεν εφαρμόζει την τεχνική της λογιστικής αντιστάθμισης.

Η Sika διεξάγει αναλύσεις ευαισθησίας για τις τρέχουσες ισοτιμίες μεταξύ του Ευρώ και του Δολαρίου. Οι πιθανές διακυμάνσεις των ισοτιμιών βασίζονται σε ιστορικές παρατηρήσεις και μελλοντικές προβλέψεις. Τα χρηματοοικονομικά μέσα συμπεριλαμβάνονται σε υπολογισμούς (εσωτερική χρηματοδότηση και συναλλαγές σε ξένο νόμισμα για αντιστάθμιση στις αντίστοιχες συναλλαγματικές ισοτιμίες).

Κίνδυνοι Επιτοκίων

Οι κίνδυνοι των επιτοκίων είναι αποτέλεσμα της διακύμανσης των επιτοκίων, τα οποία θα μπορούσαν να έχουν αρνητική επίδραση στην οικονομική θέση του Ομίλου, τις ταμειακές ροές και τα κέρδη. Ο κίνδυνος επιτοκίων περιορίζεται μέσω της διάθεσης ομολόγων σταθερής απόδοσης μακροπρόθεσμα. Μια αλλαγή στο επιτόκιο δε θα μπορούσε επομένως να τροποποιήσει ούτε τις ετήσιες οικονομικές δαπάνες, ούτε τα ίδια κεφάλαια σημαντικά. Τα δάνεια και οι ενυπόθηκες χρηματοδοτήσεις από τις τοπικές τράπεζες δεν παίζουν σημαντικό ρόλο, διότι αποτελούν μικρό μέρος του ισολογισμού . Η εξέλιξη των επιτοκίων ελέγχεται στενά από τη διοίκηση.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΙΜΩΝ

Ο Όμιλος εκτίθεται σε κινδύνους διακυμάνσεων των τιμών αγοράς, διότι το
κόστος των υλικών αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παράγοντες κόστους. Οι
τιμές αγοράς επηρεάζονται πολύ περισσότερο από την αλληλεπίδραση μεταξύ
προσφοράς και ζήτησης, το γενικό οικονομικό περιβάλλον και τις διαλείπουσες
διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας και της αλυσίδας παραγωγής, παρά από τις
τιμές του πετρελαίου αυτές καθαυτές. Η Sika περιορίζει τους κινδύνους
διακύμανσης των τιμών σε σημαντικά προϊόντα, μέσω διατήρησης αποθεμάτων και των
μεμονωμένων και εταιρικών συμβολαίων. Οι πιο σημαντικές πρώτες ύλες είναι η
πολυουρεθάνη, οι εποξειδικές ρητίνες, το πολυβινυλοχλωρίδιο και τα τσιμεντοειδή
υλικά.

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Οι πιστωτικοί κίνδυνοι προκύπτουν από την πιθανότητα οι αντισυμβαλλόμενοι σε μια συναλλαγή, ακούσια ή εκούσια να αθετήσουν τις υποχρεώσεις τους, με επακόλουθο ο Όμιλος να υποστεί οικονομική ζημία. Οι κίνδυνοι μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων ελαχιστοποιούνται, μόνο μέσω της σύναψης συμβάσεων με αξιόπιστους συνεργάτες και τράπεζες. Επιπλέον, τα εισπρακτέα ομόλογα παρακολουθούνται σε συνεχή βάση, μέσω των εσωτερικών διαδικασιών υποβολής εκθέσεων. Οι δυνητικές συγκεντρώσεις κινδύνων μειώνονται από το μεγάλο αριθμό πελατών και τη γεωγραφική τους διασπορά. Κανένας πελάτης δεν αντιπροσωπεύει πάνω από το 1,55% των καθαρών πωλήσεων του Ομίλου.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας περιλαμβάνει τη διατήρηση ικανοποιητικών ποσών μετρητών και ισοδύναμων μετρητών και τη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης από ένα ικανοποιητικό ποσό, σε δεσμευμένες πιστωτικές διευκολύνσεις. Η Διοίκηση παρακολουθεί το αποθεματικό ρευστότητας του Ομίλου με βάση τις αναμενόμενες ταμειακές ροές.