Οικονομική Υπεραξία (Economic Value Added - EVA)

Η Οικονομική Υπεραξία αποτελεί μέτρο των οικονομικών επιδόσεων μιας εταιρείας, που βασίζεται στον υπολειμματικό της πλούτο, υπολογιζόμενο μετά την αφαίρεση του κόστους κεφαλαίου από τα λειτουργικά κέρδη της (προσαρμοσμένο για τους φόρους σε ταμειακή βάση). Επίσης αποκαλείται οικονομικό κέρδος. Ο τύπος για τον υπολογισμό EVA είναι ο εξής: EVA = Καθαρά Λειτουργικά Κέρδη μετά από φόρους (NOPAT) - (Κεφάλαιο × Κόστος Κεφαλαίου).

Εκατομμύρια CHF
2007 2008
     
Πηγή Υπεραξίας
   
Εταιρική απόδοση (Καθαρές πωλήσεις)   4 573   4 625
Ενδιάμεσες εισροές  -2 982  -3 132
Ακαθάριστη Υπεραξία
  1 591   1 493
Έξοδα που δεν επηρεάζουν τη ρευστότητα    
   Αποσβέσεις
  - 127      - 134
   Αλλαγές σε προμήθειες
    - 27          21
Καθαρή Υπεραξία
  1 437      1 380
Διανομή Υπεραξίας    
Σε εργαζόμενους    
   Ημερομίσθια και μισθοί
    746    780
   Κοινωνικές εισφορές
    180    178
Στο κράτος (κεφαλαιακοί και φόροι εισοδήματος)     138    106
Σε δανειστές (χρηματοοικονομικά έξοδα)       31      49
Σε μετόχους (πληρωμή μερισμάτων, συμπεριλαμβάνοντας δικαιώματα μειοψηφίας)       79   112
Στην εταιρεία    
  Καθαρά κέρδη έτους
    342      267
  Πληρωμή μερισμάτων
     -79    -112
Καθαρή Υπεραξία
  1 437   1 380
Αριθμός εργαζομένων    
Τέλος του έτους 11 723 12 900
Ετήσιος μέσος όρος 11 516 12 312
Καθαρή Υπεραξία ανά εργαζόμενο (σε χιλιάδες CHF)
     125      112