Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Ένας συνεργατικός τρόπος διαχείρισης, καθώς και η στοχευμένη ανάπτυξη και τα διαρκή εκπαιδευτικά προγράμματα, προωθούν την αυθεντική συμμετοχή των εργαζομένων και διευκολύνουν τη δυναμική ανάπτυξή της.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η Sika προωθεί ένα λειτουργικό κλίμα μέσα στο οποίο οι εργαζόμενοι μπορούν να εξελιχθούν, ανάλογα με τα τυπικά τους προσόντα τους και τις προσωπικές τους ικανότητες. Ένας συνεργατικός τρόπος διαχείρισης με κατανομή αρμοδιοτήτων στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο, ευνοεί τη συμμετοχή όλων των εργαζομένων. Οι διακρίσεις δε γίνονται ανεκτές υπό οποιαδήποτε μορφή. Ο αμοιβαίος σεβασμός και η εμπιστοσύνη στη διοίκηση και τους συναδέλφους έχουν κεντρική σημασία. Η δυναμική ανάπτυξη της Sika απαιτεί ταυτοχρόνως νέες μορφές συνεργασίας και ετοιμότητα για αλλαγή. Πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει η ενσωμάτωση διαφορετικών ανθρώπων και το πλεονέκτημα της παγκόσμιας ανταλλαγής γνώσεων και εμπειρίας.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Η Sika επιθυμεί οι εργαζόμενοι να αισθάνονται ικανοποίηση από τη δουλειά τους και την επιτυχία της εταιρείας. Το σύνθημα «Να είστε περήφανοι για τη Sika και αφήστε τη Sika να είναι περήφανη για εσάς!» αποτελεί σαφή έκφραση αυτής της επιθυμίας. Η ιεραρχία είναι σαφώς καθορισμένη και επικρατεί η αρχή της ταχύτερης δυνατής ανάθεσης αρμοδιοτήτων. Αυτός ο τύπος διαχείρισης εξασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι εμπλέκονται στις διαδικασίες της λήψης αποφάσεων. Οι περιφερειακές εταιρείες διεξάγουν λεπτομερείς αναλύσεις σχετικά με την ικανοποίηση εργαζομένων σε τοπικό επίπεδο. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το ποσοστό διακύμανσης των εργαζομένων χρησιμεύει ως δείκτης για την ικανοποίησή τους.

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

Η Απόδοση και Διαχείριση Ταλέντων της Sika υποστηρίζει το συστηματικό σχεδιασμό διαδοχής των εργαζομένων και βοηθά την επιχείρηση στον εντοπισμό ταλαντούχων ατόμων με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους και την προώθησή τους. Με τον τρόπο αυτό έχουν δημιουργηθεί διάφορες δεξαμενές άντλησης ταλέντων. Η αναζήτηση για ταλέντα αφορά επίσης και διευθυντικά επίπεδα υπό τα ανώτατα στελέχη. Οι εργαζόμενοι στη συνέχεια κατανέμονται στις διάφορες δεξαμενές ταλέντων των διαφόρων επιχειρηματικών τομέων, ούτως ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα για τις νέες τους αρμοδιότητες. Σημαντικά στοιχεία στην ανάπτυξη των υποψήφιων διευθυντών: εκπαίδευση, επιμόρφωση, ποικίλες αρμοδιότητες, εμπειρία σε άλλες χώρες και κουλτούρες.