Οι επιφανειακοί επιβραδυντής πήξης σκυροδέματος, απενεργοποιούν την πήξη στοιχείων σκυροδέματος και κονιαμάτων σε συγκεκριμένο βάθος, συντελώντας έτσι στη διαμόρφωση επιθυμητού ανάγλυφου στην επιφάνεια.