Πρόσφατες θέσεις εργασίας:

Ελληνικά

Η SIKA HELLAS ABEE, αναζητεί ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, για τη Μονάδα Παραγωγής στις εγκαταστάσεις της στο Κρυονέρι Αττικής.

Eργασιακά καθήκοντα- Κύριες Αρμοδιότητες Ρόλου

 • Η θέση αναφέρεται στον Προϊστάμενο Παραγωγής
 • Ορθή διαχείριση / εκτέλεση ημερήσιας παραγωγικής διαδικασίας
 • Εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της γραμμής παραγωγής της βάρδιας
 • Οργάνωση βάρδιας
 • Τήρηση ποιοτικών κριτηρίων των παραγόμενων προϊόντων, καθώς και των κανόνων υγιεινής & ασφάλειας, καθαριότητας χώρου και ασφάλειας εργαζομένων στη βάρδια
 • Πρόταση διορθωτικών ενεργειών για τη βελτίωση των διεργασιών και απόδοσης της γραμμής παραγωγής
 • Εξασφάλιση ορθής χρήσης και καλής κατάστασης των μηχανημάτων και του εξοπλισμού
 • Παραλαβή Α’ Υλών και υλικών συσκευασίας στο χώρο παραγωγής και εφαρμογή δειγματοληπτικών ελέγχων καταλληλότητας προϊόντων

Απαραίτητα προσόντα:

α) Τυπικά:

 • Πτυχίο ΤΕΙ ή μέσης Τεχνικής Σχολής (ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου μηχανικού)
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Καλή χρήση Η/Υ (Word, Excel, Outlook) και ιδανικά εμπειρία στη χρήση συστημάτων ERP


β) Φυσικά:

 • Εργατικότητα και συνέπεια
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες : Διαχείριση ομάδας
 • Μεθοδικότητα: Διαχείριση χρόνου εργασίας, επίλυση προβλημάτων και προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Προσαρμοστικότητα, ευστροφία και γρήγορη εξοικείωση σε νέο περιβάλλον εργασίας
 • ΄Ορεξη για δουλειά, προθυμία (hands on) και επιδεξιότητα στα χέρια
 • Ομαδικότητα και συνεργασία
 • Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο πενθήμερο ωράριο (βάρδιες)
   

Εμπειρία :

 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε βιομηχανικές παραγωγικές μονάδες
 • Εργασίες στην κατασκευή
   

Προσφέρουμε:

 • Μόνιμη εργασία αορίστου χρόνου, πλήρους απασχόλησης
 • Aνταγωνιστικό πακέτο αποδοχών συμπεριλαμβανομένου Bonus απόδοσης
 • Πρόσθετη ιδιωτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
 • Δυνατότητα εξέλιξης σε ένα δυναμικό και συνεχώς αναπτυσσόμενο Διεθνή 'Όμιλο
 • Ευχάριστο και ανθρώπινο εργασιακό περιβάλλον
   

Ειδική Επισήμανση: Θα προτιμηθούν οι κάτοικοι Βόρειας - Βορειοανατολικής Αττικής. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.
E-mail αποστολής των βιογραφικών: [email protected], με τίτλο "ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ".


Για τη SIKA HELLAS,
Τμήμα Προσωπικού

English

Sika Hellas ABEE is seeking a Shift Production Supervisor for its production unit at its facilities in Kryoneri, Attica.
 

Job duties- Main Responsibilities of the Role:

 • The role is that of a Production Supervisor
 • Proper management/execution of daily production processes
 • Ensuring smooth operation of the shift production line
 • Organizing the shift
 • Maintaining quality standards of the produced products, as well as health & safety, cleanliness, and worker safety standards in the shift
 • Proposing corrective actions for improving processes and performance of the production line
 • Ensuring proper use and good condition of machines and equipment
 • Receiving raw materials and packaging materials at the production site and applying product conformity checks
   

Necessary qualifications:

a) Formal:

 • Diploma from a technical university or technical college (electrical or mechanical engineer)
 • Good knowledge of the English language
 • Good computer skills (Word, Excel, Outlook) and ideally experience with ERP systems


b) Physical:

 • Ability to maintain productivity and consistency
 • Strong communication skills and experience in team management
 • Strong organizational skills, including time management, problem-solving and attention to detail
 • Flexibility, adaptability, and the ability to quickly adapt to new working environments
 • Strong work ethic, hands-on attitude, and manual dexterity 
 • Teamwork and collaboration
 • Ability to work on a rotating shift schedule (evenings)
 • Work experience of at least 3 years in industrial production units
 • Experience in construction sector
   

We offer:

 • Full-time, permanent employment
 • Competitive package of benefits including performance bonus
 • Additional private medical coverage
 • Opportunity for growth in a dynamic and constantly expanding international company
 • Pleasant and human working environment
   

Note: Preference will be given to candidates residing in Northern and Northeastern Attica. All applications will
be kept strictly confidential.
E-mail your resume to [email protected] with the subject "PRODUCTION SHIFT SUPERVISOR."

 

From SIKA HELLAS,
Human Resources Department

Sika Hellas ABEE is seeking a Technical Assistant / applicator reporting to the R&D-QC Department for  its production unit at its facilities in Kryoneri, Attica.

Job Discription:

 • Research & development technician, provides support for TESTS in new products
 • Assist in multifunction processes as regards new products release under the supervision of R&D-QC Manager
 • Operating systems , processes , and procedures  according to all normas imposing by local and internationals standards
 • Performing well the daily responsibility according to the program set by Supervisor
   

Main Responsibilities of the Role:

 • Support & contribute to the R&D Department Projects reporting to & guided by the R&D Manager / superviors
 • Cooperating with the team taking up responsibilities in processes as synthesis, purification and analysis
 • As a Technician may have direct contact with machines and components, working in the lab and occasionally in the field and at the proving grounds, observing, operating and testing the product or component
 • Taking care and strictly follow  Lab safety guidelines and regulations
 • Accountability for delivering quality work in required timescales
 • Follow the guidelines and best practices related to lab notebooks, data storage and backup
 • Prepare materials for sample testing / or mixing upon request / if required
 • Contribute to all routine laboratory methods critical for R&D support
   

Necessary qualifications:

a) Formal:

 • Graduated by a technical School, Structural or civil engineer / or a relevant degree such as Associate and Bachelor's Degree in Chemistry, Science, Engineering, Technical, Associates, Technology
 • Experience of a 3-5 yrs exp in a similar work
 • Good knowledge of EN language / Greek is an additional asset but not mandatory


b) Physical:

 • Ability to maintain productivity and consistency
 • Strong communication skills and experience in team management
 • Strong organizational skills, including time management, problem-solving and attention to detail
 • Flexibility, adaptability, and the ability to quickly adapt to new working environments
 • Strong work ethic, hands-on attitude, and manual dexterity 
 • Teamwork and collaboration
   

We offer:

 • Full-time, permanent employment
 • Competitive package of benefits including performance bonus
 • Additional private medical coverage
 • Opportunity for growth in a dynamic and constantly expanding international company
 • Pleasant and human working environment
   

Note: Preference will be given to candidates residing in Northern and Northeastern Attica. All applications will
be kept strictly confidential.
E-mail your resume to [email protected] with the subject "R&D-QC TECHNICAL ASSISTANT / APPLICATOR".

 

From SIKA HELLAS,
Human Resources Department

SIKA HELLAS ABEE is seeking a Quality Control Laboratory Officer for a position in the Research and Development (R&D) and Quality Control (QC) department at its facilities in Kryoneri, Attica.
 
Main Responsibilities:
 • Operating laboratory equipment such as titrators, FTIR, UV, solids, etc.
 • Conducting quality control tests on raw and final products
 • Keeping and updating database of quality control records
 • Analyzing quality control results and addressing any production corrective actions needed
 • Recording laboratory data in calculation worksheets
 • Updating and maintaining certification standards (ISO, FPC, etc.)
 • Calibrating and maintaining laboratory equipment
 • Ensuring proper implementation of experimental procedures and completion of supporting documentation
 • Adhering strictly safety and health regulations and maintaining clean and organized working area
   

Preferred Candidate:

 • Relevant experience in testing laboratories and quality control in building materials
 • Background as a Chemical Engineer or Chemist with a relative experience in building materials
 • Experience in quality control laboratories in ready-mixed concrete production units or construction sites
   

Skills:
Formal:

 • Bachelor's degree in Chemical Engineering or Chemistry
 • Excellent knowledge of English language
 • Strong computer skills
 • 2-5 years of relevant work experience
   

Physical:

 • Strong work ethics, eagerness, and capability
 • Teamwork, sociability, and quick adaptation to a new work environment
 • Methodical, tidy, and organized
 • Collaborative spirit
   

We Offer:

 • Permanent and full-time employment
 • Attractive benefits package
 • Private medical coverage
 • Opportunity for growth in a dynamic and expanding multinational company
 • Pleasant working environment
   

Note: Preference will be given to candidates residing in Northern and Northeastern Attica. All applications will be kept strictly confidential.
E-mail your resume to [email protected] with the subject " QUALITY CONTROL LABORATORY OFFICER ".


From SIKA HELLAS,
Human Resources Department

Η SIKA HELLAS ABEE, αναζητεί Συντονιστής Logistics (Logistics Coordinator), με έδρα τις εγκαταστάσεις της στο Κρυονέρι Αττικής.

Εργασιακά καθήκοντα - Κύριες Αρμοδιότητες Ρόλου

 • Συντονισμός της ροής υλικών μεταξύ αποθηκών
 • Eξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας εισαγωγής – εξαγωγής εμπορευμάτων
 • Εξορθολογισμός αποδοτικής διαχείρισης των Outbound logistics
 • Οργάνωση προσωπικού ΑποθήκηςΔιασφάλιση τήρησης ποιοτικών κριτηρίων αποθήκευσης και διανομής των υλικών
 • Διασφάλισης τήρησης των κανόνων υγιεινής & ασφάλειας, καθαριότητας χώρου και ασφάλειας εργαζομένων στις αποθήκη
 • Πρόταση διορθωτικών ενεργειών για τη συνεχή βελτίωση των διεργασιών της Αποθήκης και της Διανομής
 • Εξασφάλιση ορθής χρήσης και καλής λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού
   

H θέση αναφέρεται στη Διεύθυνση Επιχειρησιακής Λειτουργίας – Operations Manager.

Απαραίτητα προσόντα:
α) Τυπικά:

 • Πτυχίο ΤΕΙ ή μέσης Τεχνικής Σχολής Supply Chain Management/ Logistics 
 • Άπταιστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • 'Ανεση στη χρήση Η/Υ (Word, Excel, Outlook) και ιδανικά εμπειρία στη χρήση συστημάτων WMS & ERP


β) Φυσικά: 

 • Εργατικότητα & Συνέπεια, Ομαδικότητα και συνεργασία
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες : Διαχείριση ομάδας 
 • Μεθοδικότητα : Διαχείριση χρόνου εργασίας, επίλυση προβλημάτων και προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Προσαρμοστικότητα, ευστροφία και γρήγορη εξοικείωση σε νέο περιβάλλον εργασίας


γ) Εμπειρία:

 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη αποθήκη βιομηχανικής- εμπορικής μονάδας

Προσφέρουμε:

 • Μόνιμη εργασία αορίστου χρόνου, πλήρους απασχόλησης
 • Aνταγωνιστικό πακέτο αποδοχών συμπεριλαμβανομένου Bonus απόδοσης
 • Πρόσθετη ιδιωτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
 • Δυνατότητα εξέλιξης σε ένα δυναμικό και συνεχώς αναπτυσσόμενο Διεθνή Όμιλο
 • Ευχάριστο και ανθρώπινο εργασιακό περιβάλλον


Ειδική Επισήμανση: Θα προτιμηθούν οι κάτοικοι Βόρειας - Βορειοανατολικής Αττικής. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.
E-mail αποστολής των βιογραφικών: [email protected], με τίτλο "ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ".


Για τη SIKA HELLAS,
Τμήμα Προσωπικού

Η SIKA HELLAS ABEE, αναζητεί Μηχανικό Tεχνικών Πωλήσεων και Προδιαγραφών, με έδρα τις εγκαταστάσεις της στο Κρυονέρι Αττικής.

Εργασιακά καθήκοντα - Κύριες Αρμοδιότητες Ρόλου:

 • Υποστήριξη , προώθηση, ανάπτυξη πωλήσεων προϊόντων και συστημάτων εξειδικευμένων εφαρμογών
 • Διεύρυνση και παρακολούθηση πελατολογίου - συνεργατών (τεχνικές εταιρείες & εξειδικευμένα συνεργεία εφαρμογής) 
 • Εκπόνηση τεχνικο-οικονομικών προτάσεων, προσφορών σε κατασκευαστικά έργα, τεχνικές εταιρείες και εξειδικευμένα συνεργεία εφαρμογής
 • Εντοπισμός κατασκευαστικών έργων, τεχνική υποστήριξη και παρακολούθηση εξέλιξης τους
 • Υποστήριξη, ανάπτυξη και παρακολούθηση τεχνικών αναγκών μελετητικών γραφείων


Χαρακτηριστικά προσωπικότητας:

 • Ισχυρή θέληση για συνεχή εκπαίδευση και μάθηση
 • Ικανότητα για συνεργασία και ομαδικότητα
 • Θέληση και επιμονή για επίτευξη στόχων 
 • Διαχείριση χρόνου
 • Επικοινωνιακός χαρακτήρας και καλές δεξιότητες διαπραγμάτευσης
 • Οργανωτικές ικανότητες, μεθοδικότητα και ευελιξία
 • Επαγγελματική συμπεριφορά και ικανότητα διαχείρισης πελατών


Απαραίτητα προσόντα: 

 • Πτυχίο τεχνολογικής κατεύθυνσης ΑΕΙ (κατά προτίμηση Πολ. Μηχανικός ή Δομικών Έργων χωρίς να αποκλείονται και άλλα πτυχία ΑΕΙ- ΤΕΙ τεχνικής κατεύθυνσης)
 • Απόλυτα απαραίτητη η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
 • Κάτοχος Διπλώματος Ι.Χ. αυτοκινήτου
 • Ευχέρεια στη χρήση πληροφοριακών συστημάτων (γνώση AutoCad θα ληφθεί θετικά υπόψη)
 • Δυνατότητα ταξιδιών εκτός έδρας
 • Επιθυμητή η εμπειρία σε αντίστοιχο κλάδο
 • Απαραιτήτως εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις


Ο Οργανισμός Sika Hellas ABEE προσφέρει : 

 • 'Άμεση πρόσληψη 
 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και bonus επίτευξης στόχων 
 • Συνεχή εκπαίδευση στον τομέα των πωλήσεων και σε τεχνικά αντικείμενα συναφή με τη δραστηριότητα της συγκεκριμένης θέσης εργασίας
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Σταθερό επαγγελματικό περιβάλλον 
 • Εταιρικό Αυτοκίνητο 
 • Πρόσθετο πακέτο  
 • Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης
 • Εταιρικό Τηλέφωνο 


Ειδική Επισήμανση: 
Θα προτιμηθούν οι κάτοικοι Βόρειας - Βορειοανατολικής Αττικής. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.
E-mail αποστολής των βιογραφικών : [email protected], με τίτλο "Μηχανικός Tεχνικών Πωλήσεων και Προδιαγραφών".


Για τη SIKA HELLAS,
Τμήμα Προσωπικού

 

Ελληνικά

Η SIKA HELLAS ABEE, αναζητεί ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, για εργασία στην Κεντρική Μονάδα Παραγωγής στις εγκαταστάσεις της στο Κρυονέρι Αττικής.

Eργασιακά καθήκοντα - Κύριες Αρμοδιότητες Ρόλου:

 • Να είναι υπεύθυνος για τη σωστή εφαρμογή των οδηγιών παραγωγής και τη σωστή συμπλήρωση των συνοδευτικών εντύπων
 • Να φροντίζει για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και υγιεινής του χώρου εργασίας του
 • Να φροντίζει για την τάξη και την καθαριότητα του χώρου του 
 • Υποστήριξη στην επίλυση βλαβών


Απαραίτητα προσόντα:

α) Τυπικά:

 • Απόφοιτος λυκείου ή ΕΠΑ.Λ.
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας & απλή γνώση – εξοικείωση με Η/Υ


β) Φυσικά:  

 • Μεθοδικότητα, οργάνωση, ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
 • Όρεξη για δουλειά, προθυμία (hands on) και επιδεξιότητα στα χέρια
 • Ικανότητα συνεργασίας και ομαδικότητας
 • Επιθυμητή σχετική προϋπηρεσία σε βιομηχανικές παραγωγικές μονάδες 
   

Προσφέρουμε:

 • Μόνιμη εργασία αορίστου χρόνου, πλήρους απασχόλησης
 • Aνταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Πρόσθετη ιδιωτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
 • Δυνατότητα εξέλιξης σε ένα δυναμικό και συνεχώς αναπτυσσόμενο Διεθνή Όμιλο
 • Ευχάριστο και ανθρώπινο εργασιακό περιβάλλον
   

Ειδική Επισήμανση: Θα προτιμηθούν οι κάτοικοι Βόρειας - Βορειοανατολικής Αττικής. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.
E-mail αποστολής των βιογραφικών: [email protected], με τίτλο "ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ".


Για τη SIKA HELLAS,
Τμήμα Προσωπικού

English

Sika Hellas ABEE is seeking production workers for a job at its Central Production Unit in Kryoneri Attica.
 

Job responsibilities include:

 • Being responsible for the proper application of production instructions and the correct completion of accompanying documents
 • Ensuring compliance with safety and health regulations in the workplace 
 • Maintaining order and cleanliness in the working area 
 • Supporting the resolution of problems
   

Required qualifications:

a) General:

 • High school or vocational school graduate
 • Good knowledge of English language
 • Basic Greek would be an asset
 • Simple knowledge – familiarity with computer usage

b) Physical:

 • Methodical, organized, flexible and adaptable
 • Willingness to work, hands-on attitude, and manual dexterity
 • Collaborative to work well in a team
 • Prior experience in industrial production units is desirable
   

We offer:

 • Permanent full-time employment
 • A competitive benefits package that includes a performance bonus
 • Additional private health care coverage
 • Opportunities for growth within a dynamic and constantly expanding international group
 • A pleasant and humane work environment
   

Note: Preference will be given to candidates residing in Northern and Northeastern Attica. All applications will be kept strictly confidential.
E-mail your resume to [email protected] with the subject "PRODUCTION WORKERS"From SIKA HELLAS,
Human Resources Department

Η SIKA HELLAS ABEE επιθυμεί να προσλάβει άμεσα στο Κρυονέρι Αττικής υπάλληλο Αποθήκης/ Χειριστή Ανυψωτικού Μηχανήματος.

Περιγραφή Θέσης:

 • Παραλαβή προϊόντων και ασφαλή τοποθέτηση τους στα ράφια με χρήση Κλαρκ
 • Φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων & προετοιμασία παραγγελιών
 • Υποστηρικτικές εργασίες στην αποθήκη


Προφίλ Υποψηφίου/ας:

 • Απόφοιτος/η Λυκείου
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Επιθυμητό δίπλωμα χειρισμού περονοφόρου
 • Υπευθυνότητα, συνέπεια και ομαδικό πνεύμα
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις


Παροχές εταιρείας:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Πλήρες πακέτο ιατροφαρμακευτικής κάλυψης
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.
   

Ειδική Επισήμανση: Θα προτιμηθούν οι κάτοικοι Βόρειας - Βορειοανατολικής Αττικής. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.
E-mail αποστολής των βιογραφικών: [email protected], με τίτλο "Υπάλληλος Αποθήκης/ Χειριστής Ανυψωτικού Μηχανήματος".


Για τη SIKA HELLAS,
Τμήμα Προσωπικού

  

Man with a train tunnel in the background


Sika Hellas•  Οι άνθρωποί μας αποτελούν τη δύναμη αυτής της εταιρίας. Υποστηρίζονται συστηματικά τόσο στην προσωπική τους όσο και στην επαγγελματική τους ανάπτυξη
•  Η επιτυχία μας βασίζεται στην αφοσίωση και την αμείωτη προσπάθεια όλων των εργαζομένων μας
•  Η φιλοσοφία μας είναι οι εργαζόμενοι να  απολαμβάνουν την καθημερινή εργασία τους αντιμετωπίζοντάς την ως μια συνεχή πρόκληση
•  Η γνώση, η συνεχής εκπαίδευση, η εξειδίκευση, η αφοσίωση και  ο δυναμισμός των εργαζομένων μας εγγυώνται την επιτυχημένη πορεία μας προς τις προκλήσεις του μέλλον
 
Sika Logo with Building Trust to the side