Η Εταιρεία SIKA HELLAS ABEE, με εγκαταστάσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στην παραγωγή, διακίνηση και εμπορία οικοδομικών προϊόντων, καθώς και στην εμπορία υλικών σφραγίσεων και συγκολλήσεων για τη βιομηχανία.

Έχοντας ως γνώμονα τη διαρκώς αυξανόμενη ικανοποίηση των πελατών μας, αλλά και τη συνεχή βελτίωση της εταιρικής μας λειτουργίας, έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε ένα Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης:

  • Για την Ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με τις αρχές του προτύπου ΕΝ ISO 9001:2015
  • Για την Εργασιακή Υγεία & Ασφάλεια σε όλο το εύρος της δραστηριότητας μας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 45001:2018
  • Για τη Διαχείριση του Περιβάλλοντος με βάση τις περιβαλλοντικές πτυχές όλης της δραστηριότητας μας, σύμφωνα με τις αρχές του προτύπου ΕΝ ISO 14001:2015.

Μέσω της παρούσας πολιτικής και της εφαρμογής του Ενοποιημένου Συστήματος και πάντοτε σε συμφωνία με την κείμενη νομοθεσία, αποδεικνύεται η δέσμευση της Διοίκησης και η βασική επιδίωξη για την επίτευξη ενός πλαισίου συγκεκριμένων δεσμεύσεων μέσω:

  • Διασφάλισης ενός ικανοποιητικού επιπέδου εταιρικής οργανωτικής λειτουργίας, η οποία θα έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται στις χρονικές, ποσοτικές και ποιοτικές απαιτήσεις, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με όλες τις νομικές, συμβατικές και άλλες απαιτήσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
  • Επίτευξης μακροχρόνιων συνεργασιών με αξιόπιστους προμηθευτές, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται από τη νομοθεσία και την εταιρεία μας. Οι σταθερές συνεργασίες εγγυώνται την ασφάλεια και την αμεσότητα στις συναλλαγές μας και αποσκοπούν στην παροχή προϊόντων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών απαιτήσεων και αναγκών.
  • Ανάπτυξης μεθόδων σχεδιασμού για την παραγωγή προϊόντων με περιβαλλοντικά κριτήρια, ώστε αυτά να συνεπάγονται όσο το δυνατόν λιγότερες άμεσες και έμμεσες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
  • Τεκμηριωμένου σχεδιασμού για την προστασία του περιβάλλοντος, ο οποίος καλύπτει όλους τους τομείς, όπως την πρόληψη της μόλυνσης εδαφών, υδάτων και αέρα, την κατανάλωση ενέργειας και πρώτων υλών, τις μηχανές, τις εγκαταστάσεις, τις βοηθητικές ουσίες, το νερό, τα προϊόντα, τα στερεά και υγρά απόβλητα, τα αξιοποιήσιμα/ανακυκλώσιμα υλικά όπως και τα υπόλοιπα απορρίμματα, τη συσκευασία, το θόρυβο, την οργάνωση, το προσωπικό, τους πελάτες, τους προμηθευτές, την εκπαίδευση, την επιμόρφωση, και την πληροφόρηση.
  • Εγκαθίδρυσης και εμπέδωσης ενός λειτουργικού συστήματος πρόληψης επαγγελματικών κινδύνων, για τη διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων, των πελατών και των συνεργατών μας και την ελαχιστοποίηση-εξάλειψη των εργατικών ατυχημάτων.
  • Αύξησης του βαθμού ικανοποίησης των πελατών μας, τόσο όσον αφορά στην ποιότητα των προϊόντων μας, όσο και στους γενικότερους όρους της συνεργασίας μας μαζί τους.
  • Επιδίωξης της συνεχούς βελτίωσης της συνολικής μας επίδοσης, με θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων για την ποιότητα, την υγεία & ασφάλεια και το περιβάλλον, δεικτών επίδοσης ως προς τους σκοπούς αυτούς και ετησίως επικαιροποιούμενους στόχους για κάθε δείκτη.

Στην κατεύθυνση επίτευξης των στόχων που έχουμε θέσει, φροντίζουμε για τη συνεχή βελτίωση των χρησιμοποιούμενων μεθόδων, επενδύοντας σε σύγχρονο εξοπλισμό και στην αποτελεσματική & συλλογική εργασία του έμπειρου προσωπικού, έτσι ώστε να παρέχουμε προϊόντα που πληρούν τις προσδοκίες των πελατών μας σε ανταγωνιστικές τιμές.

Η «SIKA HELLAS ABEE» πραγματοποιεί εκπαίδευση του προσωπικού της στα παραπάνω θέματα, δίνοντας του τα εφόδια για να ακολουθεί και να εφαρμόζει τις προδιαγραφές του συστήματος ποιότητας. Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, χρειάζεται η προσπάθεια όλων μας. Η διοίκηση της «SIKA HELLAS ABEE», θα είναι αρωγός κάθε αξιόλογης και υλοποιήσιμης πρότασης, η οποία θα αποσκοπεί στην βελτίωση του ενοποιημένου συστήματος, ενθαρρύνοντας την συμμετοχή και διαβούλευση με το προσωπικό.
Η παρούσα Πολιτική είναι δεσμευτική για όλους τους εργαζόμενους, εξωτερικούς συνεργάτες και υπεργολάβους της εταιρίας μας.
Η Πολιτική θα επανεξετάζεται κάθε χρόνο, για να είναι διαρκώς επίκαιρη αναφορικά με τις απαιτήσεις των πελατών μας, τις συνθήκες υγείας και ασφάλειας, αλλά και τις περιβαλλοντικές πτυχές των δραστηριοτήτων μας.

ΓΙΑ ΤΗ SIKA HELLAS ABEE
     Ημερομηνία 29/3/2023
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
    Σπύρος Χατζηφώτης