Με το λογισμικό SikaFiber®, είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε ένα εργαλείο υπολογισμού της δοσολογίας ινών SikaFiber® που απαιτούνται για τον σχεδιασμό πλακών ινοπλισμένου σκυροδέματος, χρησιμοποιώντας μακροϊνες πολυπροπυλενίου ή μεταλλικές ίνες. Το λογισμικό θα καθορίσει τη βέλτιστη δοσολογία ινών που απαιτούνται για την όπλιση της πλάκας με συγκεκριμένα φορτία, πάχος και κατηγορία σκυροδέματος.

Οι μακροϊνες πολυπροπυλενίου SikaFiber® αποτελούν την ιδανική λύση για μερική ή ολική αντικατάσταση συμβατικόυ χαλύβδινου οπλισμού ή μεταλλικού πλέγματος σε πλάκες σκυροδέματος, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα καθόλη την κατασκευαστική διαδικασία. Συγκριτικά με τον χάλυβα οπλισμού, οι μακροϊνες κατανέμονται ομοιόμορφα στη μάζα του σκυροδέματος, αυξάνοντας την ανθεκτικότητα, περιορίζοντας τις ρωγμές και συντομεύοντας το χρονοδιάγραμμα της κατασκευής.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Είναι χωρίς κόστος & ιδιαίτερα εύχρηστο
Περίπλοκοι υπολογισμοί γίνονται σε ελάχιστο χρόνο
Επωφέλεια από μία ευρύτατη γκάμα ινών SikaFiber®
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης
Επικαιροποιημένο βάσει ισχύουσας νομοθεσίας
Υπολογισμός με βάση δύο αναγνωρισμένα πρότυπα
Διαθέσιμο σε πολλές γλώσσες

Εγκαταστήστε το λογισμικό και θα είμαστε διπλά σας για οποιαδήποτε τεχνική υποστήριξη χρειαστείτε:

     
Έχω διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με τους παραπάνω όρους, κάνοντας κλικ παρακάτω:

Αυτή η εφαρμογή λογισμικού και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση της προορίζονται μόνο για χρήση από επαγγελματίες χρήστες με εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα της προβλεπόμενης εφαρμογής. Οι χρήστες πρέπει να επαληθεύουν ανεξάρτητα τα αποτελέσματα πριν από οποιαδήποτε χρήση και να λαμβάνουν υπόψη τους όρους του ιστότοπου και της εφαρμογής, το δελτίο δεδομένων προϊόντος και τη βιβλιογραφία προϊόντων, την τεχνική κατάσταση καθώς και τα ισχύοντα τοπικά πρότυπα και κανονισμούς.

Όσον αφορά την εφαρμογή λογισμικού και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση του, η Sika δεν παρέχει καμία εγγύηση ακρίβειας, αξιοπιστίας, πληρότητας, εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για οποιονδήποτε σκοπό. Η εφαρμογή λογισμικού παρέχεται "ως έχει" και η Sika αποποιείται ρητά τυχόν εγγυήσεις σχετικά με την εφαρμογή λογισμικού και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση της.

Η Sika δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν επακόλουθες, τιμωρητικές, τυχαίες, υποδειγματικές ή ειδικές ζημιές (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της απώλειας επιχειρηματικής ευκαιρίας ή της απώλειας κέρδους) που προκύπτουν από την αξιολόγηση ή τη χρήση της εφαρμογής λογισμικού και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση της.

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της SIKA παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλεύονται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, όλες οι πληροφορίες, το κείμενο, οι γραφικές εικόνες, τα χαρακτηριστικά, οι λειτουργίες και η διάταξη που περιέχονται σε αυτό το λογισμικό αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Sika και δεν επιτρέπεται να αντιγραφούν ή να διανεμηθούν, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας.

Με τη διαβίβαση πληροφοριών στη Sika, παραχωρείτε στην Εταιρεία την απεριόριστη αμετάκλητη άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, εμφάνισης, τροποποίησης, διανομής και εκτέλεσης τέτοιων πληροφοριών. Τα προσωπικά στοιχεία ταυτότητας χρησιμοποιούνται από τη Sika μόνο για την επεξεργασία ενός αιτήματος για πληροφορίες από εσάς ή για την εμπορία των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την οδηγία προστασίας προσωπικών δεδομένων του παρόντος ιστότοπου.

©Copyright Sika Hellas ABEE 2016

Έχω διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με τους παραπάνω όρους, κάνοντας κλικ παρακάτω:  

     
     

Το λογισμικό είναι αδειοδοτημένο και προσφέρεται για δωρεάν χρήση.
Κατεβάστε και ενεργοποιήστε το άμεσα ή αξιολογήστε το κατά τη διάρκεια δεκαπενθήμερης δοκιμαστικής περιόδου.   

Δείτε αναλυτικότερα τις δυνατότητες του λογισμικού SikaFiber®

SikaFiber® software menu bar loads

Φορτία

SikaFiber® software menu bar check and design

Έλεγχος και σχεδιασμός

SikaFiber® software menu bar check and design

Αποτελέσματα

SikaFiber® software menu bar results

Τελική έκθεση

Φορτία

Τα φορτία εισάγονται ως σημειακά φορτία, εξοπλισμός διαχείρισης & μετακίνησης εμπορευμάτων (π.χ. κυκλοφορία περονοφόρων) ή ως ομοιόμορφα κατανεμημένα φορτία. Δείτε πώς εμφανίζεται αυτό στο λογισμικό SikaFiber®.

Screen preview of SikaFiber® software point loads calculation
Screen preview of SikaFiber® software MHE loads calculation
Screen preview of SikaFiber® software uniformly distributed loads calculation

Έλεγχος και σχεδιασμός

Ο υπολογισμός είναι γρήγορος και τα αποτελέσματα διαφαίνονται ξεκάθαρα στον έλεγχο και σε κάθε βήμα του σχεδιασμού.  

Screen preview of SikaFiber® software check and design step

Αποτελέσματα

Μπορείτε να δείτε τα τελικά αποτελέσματα στην εξαγόμενη έκθεση, όπου οι τιμές φόρτισης που έχουν εξασφαλιστεί παρουσιάζονται μαρκαρισμένες με πράσινο χρώμα για μεγαλύτερη ευκρίνεια.  

Screen preview of SikaFiber® software results step

 

Εγκαταστήστε το λογισμικό και θα είμαστε διπλά σας για οποιαδήποτε τεχνική υποστήριξη χρειαστείτε:

     
Έχω διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με τους παραπάνω όρους, κάνοντας κλικ παρακάτω:

Αυτή η εφαρμογή λογισμικού και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση της προορίζονται μόνο για χρήση από επαγγελματίες χρήστες με εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα της προβλεπόμενης εφαρμογής. Οι χρήστες πρέπει να επαληθεύουν ανεξάρτητα τα αποτελέσματα πριν από οποιαδήποτε χρήση και να λαμβάνουν υπόψη τους όρους του ιστότοπου και της εφαρμογής, το δελτίο δεδομένων προϊόντος και τη βιβλιογραφία προϊόντων, την τεχνική κατάσταση καθώς και τα ισχύοντα τοπικά πρότυπα και κανονισμούς.

Όσον αφορά την εφαρμογή λογισμικού και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση του, η Sika δεν παρέχει καμία εγγύηση ακρίβειας, αξιοπιστίας, πληρότητας, εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για οποιονδήποτε σκοπό. Η εφαρμογή λογισμικού παρέχεται "ως έχει" και η Sika αποποιείται ρητά τυχόν εγγυήσεις σχετικά με την εφαρμογή λογισμικού και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση της.

Η Sika δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν επακόλουθες, τιμωρητικές, τυχαίες, υποδειγματικές ή ειδικές ζημιές (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της απώλειας επιχειρηματικής ευκαιρίας ή της απώλειας κέρδους) που προκύπτουν από την αξιολόγηση ή τη χρήση της εφαρμογής λογισμικού και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση της.

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της SIKA παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλεύονται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, όλες οι πληροφορίες, το κείμενο, οι γραφικές εικόνες, τα χαρακτηριστικά, οι λειτουργίες και η διάταξη που περιέχονται σε αυτό το λογισμικό αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Sika και δεν επιτρέπεται να αντιγραφούν ή να διανεμηθούν, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας.

Με τη διαβίβαση πληροφοριών στη Sika, παραχωρείτε στην Εταιρεία την απεριόριστη αμετάκλητη άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, εμφάνισης, τροποποίησης, διανομής και εκτέλεσης τέτοιων πληροφοριών. Τα προσωπικά στοιχεία ταυτότητας χρησιμοποιούνται από τη Sika μόνο για την επεξεργασία ενός αιτήματος για πληροφορίες από εσάς ή για την εμπορία των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την οδηγία προστασίας προσωπικών δεδομένων του παρόντος ιστότοπου.

©Copyright Sika Hellas ABEE 2016

Έχω διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με τους παραπάνω όρους, κάνοντας κλικ παρακάτω:  

     
     

Το λογισμικό είναι αδειοδοτημένο και προσφέρεται για δωρεάν χρήση.
Κατεβάστε και ενεργοποιήστε το άμεσα ή αξιολογήστε το κατά τη διάρκεια δεκαπενθήμερης δοκιμαστικής περιόδου.