Αυτή η ανακοίνωση σχετικά με την Προστασία Δεδομένων του Ιστοτόπου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ο υπεύθυνος επεξεργασίας επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα ή και άλλες  πληροφορίες των χρηστών, ιδιαίτερα κατά την έννοια του Κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων ("GDPR"), κατά τη χρήση της ιστοσελίδας https://grc.sika.com/.

1.Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σκοποί επεξεργασίας, νομική βάση και προέλευση

a. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία παρέχονται απ’ευθείας από εσάς:

Κατά τη δημιουργία ενός λογαριασμού χρήστη στον Ιστότοπό μας, θα σας ζητηθεί να παράσχετε τα παρακάτω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: Όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλεγμένο κωδικό πρόσβασης. Η Sika Hellas ABEE επεξεργάζεται τέτοια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες προς εσάς. Η παροχή τέτοιων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι προαιρετική. Ωστόσο, αν δεν παράσχετε αυτά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, δεν θα μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό χρήστη. Η νομική βάση για την επεξεργασία τέτοιων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η σύμβαση σχετικά με τη χρήση του Ιστοτόπου, η οποία έχει συναφθεί μαζί σας [Άρθρο 6 (1) σημείο β ΓΚΠΔ].

Εάν εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο και συναινέσετε στο να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία για το σκοπό αυτό και μόνον, θα σας ζητηθεί να παράσχετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Θα χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για την τακτική αποστολή ενημερωτικών δελτίων. Η παροχή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι προαιρετική. Ωστόσο, αν δεν παράσχετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, δεν θα λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων είναι η συγκατάθεσή σας [Άρθρο 6 (1) σημείο α ΓΚΠΔ].

 

b.    Άλλες πληροφορίες που συλλέγονται παθητικά:

Εκτός από τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχετε ενεργά, ο Ιστότοπος μπορεί να συλλέγει, να επεξεργάζεται και να αποθηκεύει αυτόματα ορισμένες πληροφορίες με τη χρήση ψευδωνύμου:

  • Πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή και τη χρήση - που μπορεί να περιλαμβάνουν (i) ειδικές πληροφορίες για τη συσκευή που χρησιμοποιείται κατά την πρόσβαση στον Ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του μοντέλου, του λειτουργικού συστήματος, της διεύθυνσης IP, της γλώσσας, του παρόχου και παρόμοιων πληροφοριών) και (ii) πληροφορίες για τη χρήση δυνατοτήτων, λειτουργιών ή ειδοποιήσεων στη συσκευή, για την αναγνώρισή σας και για την ανάλυση τάσεων.
  • Αναλυτικά στοιχεία Ιστοτόπου – όπως η συχνότητα με την οποία ένας χρήστης χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο, η συγκεντρωτική χρήση, τα δεδομένα απόδοσης. Χρησιμοποιούμε τα αναλυτικά στοιχεία Ιστοτόπου για να κατανοήσουμε καλύτερα τη λειτουργικότητα και τη χρήση του Ιστοτόπου μας. Η νομική βάση για το σκοπό αυτό είναι τα έννομα συμφέροντά μας [άρθρο 6 (1) σημείο στ! ΓΚΠΔ] τα οποία είναι τα εξής: η παρακολούθηση και η διατήρηση της απόδοσης του Ιστοτόπου μας και η ανάλυση των τάσεων, της χρήσης και των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον Ιστότοπο.

2.    Αποδέκτες
a.    Διαβίβαση σε παρόχους υπηρεσίας
Η Sika Hellas ABEE μπορεί να δεσμεύσει εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι να ενεργούν ως Υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων για λογαριασμό της, οι οποίοι θα παρέχουν υπηρεσίες όπως:  πάροχοι υπηρεσιών ιστότοπου, πάροχοι υπηρεσιών εμπορικής προώθησης ή πάροχοι
υπηρεσιών υποστήριξης πληροφορικής. Κατά την παροχή τέτοιων υπηρεσιών, οι εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών ενδέχεται να έχουν πρόσβαση ή/και να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Αυτοί οι εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών θα υπόκεινται σε συμβατικές υποχρεώσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας ώστε να διασφαλίζουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που τους έχουν δοθεί.  

b.    Άλλοι αποδέκτες
Επιλεγμένοι Συνάδελφοι, εργαζόμενοι στον ΄Ομιλο μπορούν να  διαχειρίζονται τον Ιστότοπο και να παρέχουν υπηρεσίες πληροφορικής εντός  των εταιρειών του Ομίλου μας. Κατά τη διαχείριση του Ιστοτόπου, οι συνάδελφοί μας μπορούν  να έχουν πρόσβαση ή/και να επεξεργάζονται  τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Η αντίστοιχη διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στα έννομα συμφέροντά μας και αφορά σκοπούς εσωτερικής διαχείρισης και υποστήριξης εντός των εταιρειών του Ομίλου . Η πρόσβαση περιορίζεται σε συναδέλφους που πρέπει να γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά. Η Sika Hellas ABEE μπορεί επίσης να διαβιβάσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου, κυβερνητικές αρχές, νομικούς συμβούλους και εξωτερικούς συμβούλους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι η εκπλήρωση τυχόν νομικής υποχρέωσης στην οποία υπόκειται η Sika Hellas ABEE ή είναι έννομα συμφέροντα, όπως η άσκηση ή η υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.Η ενημερωμένη λίστα υπεύθυνων επεξεργασίας και τρίτων μερών στους οποίους κοινοποιούμε τα δεδομένα είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος στην Sika Hellas ABEE, στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παρακάτω.

c.    Διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε ή λαμβάνουμε σχετικά με εσάς μπορούν να διαβιβαστούν και να υποστούν επεξεργασία από αποδέκτες που βρίσκονται εντός ή εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ») και οι οποίοι δεν προβλέπουν επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων. Στο βαθμό που τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται σε χώρες που δεν παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων από την προοπτική της νομοθεσίας της ΕΕ, θα στηρίξουμε την αντίστοιχη διαβίβαση σε κατάλληλες εγγυήσεις, όπως οι τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων που έχουν θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο τέτοιων εγγυήσεων επικοινωνώντας μαζί μας, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5 (Επικοινωνία) παρακάτω. Η πρόσβαση περιορίζεται σε αποδέκτες που πρέπει να γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά. Οι χώρες που αναγνωρίζονται ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων από τη νομοθεσία της ΕΕ είναι η Ανδόρρα, η Αργεντινή, ο Καναδάς, η Ελβετία, οι Νήσοι Φερόε, το Γκέρνσεϊ, το Ισραήλ, η Νήσος του Μαν, το Τζέρσεϋ, η Νέα Ζηλανδία και η Ανατολική Δημοκρατία της Ουρουγουάης. Οι αποδέκτες στις ΗΠΑ μπορούν εν μέρει να πιστοποιούνται από την Ασπίδα Προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για τις διατλαντικές διαβιβάσεις δεδομένων («Privacy Shield») και επομένως θεωρείται ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων σύμφωνα με τη νομοθεσίας της Ε.Ε.

3.    Ποια δικαιώματα έχετε και πώς μπορείτε να τα διεκδικήσετε;
Εάν δώσατε τη συγκατάθεσή σας για οποιεσδήποτε δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να την αποσύρετε ανά πάσα στιγμή για μελλοντική ισχύ. Η απόσυρση της συγκατάθεσής σας δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας πριν από την απόσυρση της συγκατάθεσης. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα: να ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, να ζητήσετε τη διόρθωση, τη διαγραφή, τον περιορισμό της επεξεργασίας και τη φορητότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, καθώς και να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων αυτών. Λάβετε υπόψη ότι τα προαναφερθέντα δικαιώματα ενδέχεται να περιορίζονται βάσει του ισχύοντος εθνικού νόμου περί προστασίας δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα αυτά, ανατρέξτε στην ενότητα «Παράρτημα των δικαιωμάτων σας». Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή. Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε μαζί μας όπως αναφέρεται στην παράγραφο (5.) παρακάτω ή χρησιμοποιήστε την κατάλληλη διαδικτυακή φόρμα «Άσκηση των δικαιωμάτων σας», η οποία διατίθεται στον Ιστότοπο της  Sika Hellas https://grc.sika.com/

4.    Πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται για όσο διάστημα είναι απαραίτητο ώστε να σας παρέχουμε τις ζητούμενες υπηρεσίες. Όταν η Sika Hellas δε χρειάζεται πλέον να χρησιμοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ώστε να συμμορφώνεται με συμβατικές ή θεσμοθετημένες υποχρεώσεις, θα τα καταργήσουμε από τα συστήματα και τα αρχεία μας ή/και θα λάβουμε μέτρα για την κατάλληλη ανωνυμοποίησή τους, έτσι ώστε να μην ταυτοποιείσθε πλέον μέσω αυτών, εκτός κι αν χρειάζεται να διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για να συμμορφωθούμε με τις νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις στις οποίες υπόκειται η Sika Hellas ABEE π.χ. νόμιμες περιόδους διατήρησης.

5.   Επικοινωνία
Αν έχετε ανησυχίες ή ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την ανακοίνωση επεξεργασίας δεδομένων ιστότοπου, επικοινωνήστε μαζί μας ως εξής: Sika Hellas ABEE, Πρωτομαγιάς 15, 145 68 Kρυονέρι, Αττική, τηλ. 210-8160600.
Τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου προστασίας δεδομένων είναι τα εξής:  Νίκη Αλεξίου, [email protected], Sika Hellas ABEE.

Παράρτημα : Τα δικαιώματά σας
(a)  Δικαίωμα πρόσβασης: ΄Εχετε το δικαίωμα να λάβετε από εμάς επιβεβαίωση ως προς το εάν θα υποβληθούν σε επεξεργασία ή όχι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και, σε αυτήν την περίπτωση, να ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα αυτά. Οι πληροφορίες πρόσβασης περιλαμβάνουν - μεταξύ άλλων - τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες των σχετικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους θα κοινοποιηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί απόλυτο δικαίωμα και τα συμφέροντα άλλων ατόμων ενδέχεται να περιορίζουν το δικαίωμα της πρόσβασής σας.
΄Εχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Για περαιτέρω αντίγραφα τα οποία έχετε ζητήσει, ενδέχεται χρεωθείτε ένα εύλογο τέλος, βάσει διοικητικών εξόδων.  

(b)  Δικαίωμα διόρθωσης: ΄Εχετε το δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να συμπληρώσετε ατελή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συμπληρωματικής δήλωσης.

(c)  Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»): Υπό ορισμένες συνθήκες, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, σε αυτή την περίπτωση είμαστε υποχρεωμένοι να τα διαγράψουμε.  

(d)  Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Υπό ορισμένες συνθήκες, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Σε αυτήν την περίπτωση, τα αντίστοιχα δεδομένα θα επισημανθούν και θα μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία από εμάς μόνο για ορισμένους σκοπούς.

(e)  Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων: Υπό ορισμένες συνθήκες, έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, τα οποία μας έχετε παράσχει, σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από Η/Υ μορφή, ενώ παράλληλα διατηρείτε το  δικαίωμά σας  να διαβιβάσετε αυτά τα δεδομένα σε άλλη οντότητα χωρίς αντίρρηση από εμάς.

(f)  Δικαίωμα εναντίωσης: Υπό ορισμένες συνθήκες, ανά πάσα στιγμή έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας ή όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης στην από εμάς επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενώ μπορείτε να μας ζητήσετε στο εξής να διακόψουμε την επεξεργασία των δεδομένων αυτών.
Επιπλέον, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν για τέτοιου είδους προωθητικές ενέργειες, στις οποίες περιλαμβάνεται η κατάρτιση προφίλ, στο βαθμό που σχετίζεται με την άμεση εμπορική προώθηση. Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν δεν θα υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για τους σκοπούς αυτούς από εμάς.