Οικονομική διάσταση

Team Work

Η χρηματοοικονομική σταθερότητα και η μακροπρόθεσμη κερδοφορία εξασφαλίζουν ότι η Sika παραμένει ένας αξιόπιστος και προστιθέμενης αξίας εταίρος για όλους τους ενδιαφερόμενους, τώρα και στο μέλλον. Αυτά τα οικονομικά μεγέθη είναι που αποτελούν σημαντικούς ακρογωνιαίους λίθους για τη διατήρηση της ηγετικής θέσης της παγκόσμιας τεχνολογίας και της διείσδυσης στην αγορά, από το σχεδιασμό και την κατασκευή έως την ανακαίνιση . Αξιολογώντας τις οικονομικές επιπτώσεις, τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που απορρέουν από επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού και καινοτομίας, η Sika προσπαθεί να επικεντρωθεί στις πιο ελπιδοφόρες ευκαιρίες που προσφέρουν βελτιστοποιημένη αξία στους πελάτες της με τη μορφή διαρκών λύσεων και δημιουργούν αποδόσεις προς όφελος των μετόχων.

Επιπλέον, η οικονομική υγεία επιτρέπει στη Sika να μοιράζεται την αξία που δημιουργεί με τους ποικίλους ενδιαφερόμενους, να είναι αξιόπιστος εργοδότης, να αποτελεί μία ελκυστική και μακροπρόθεσμη επενδυτική ευκαιρία, έναν υπεύθυνο φορολογούμενο και καλό διεθνή πολίτη, βοηθώντας τις επί μέρους κοινότητες να ευδοκιμήσουν. Τελικά, η δημιουργία οικονομικής αξίας συμβάλλει ταυτόχρονα στη βελτίωση των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών συνθηκών της Sika και των ενδιαφερομένων μερών και ως εκ τούτου αποτελεί μια ύψιστης σημασίας πτυχή.

Περιβαλλοντική διάσταση

Η Sika δίνει μεγάλη έμφαση στην ασφάλεια, την ποιότητα, την υπεύθυνη ανάπτυξη και τη δημιουργία αξίας σε όλες τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Η Sika αναθέτει την ευθύνη περιβαλλοντικής συμμόρφωσης στις θυγατρικές που λειτουργούν. Όλες υποστηρίζουν ένα σύστημα διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001, το οποίο περιλαμβάνει τη συμμόρφωση με το νόμο και έναν μηχανισμό διασφάλισης συμμόρφωσης με εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους.

Κοινωνική διάσταση

Social Responsibility

Κοινωνική ευθύνη

Τα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά ζητήματα συνδέονται στενά και η κοινωνική ευθύνη αποτελεί απαραίτητο στοιχείο της επιτυχίας. Έχοντας επίγνωση των υποχρεώσεών της, η Sika συμμετέχει ενεργά σε προγράμματα βιώσιμης και ανθρωπιστικής ανάπτυξης, είτε ως μέλος διεθνών οργανισμών είτε απευθείας επί τόπου. Η κοινωνική συμμετοχή της Sika περιλαμβάνει επίσης τη χορηγία οργανώσεων και πρωτοβουλιών στους τομείς της επιστήμης, του πολιτισμού και του αθλητισμού.

Library Project China

Δέσμευση σε τοπικές κοινότητες

Η Sika θέλει να στηρίξει τις τοπικές κοινότητες προκειμένου να βοηθήσει τους ανθρώπους να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Τα πεδία δραστηριοτήτων είναι:

  • κτίρια και υποδομές για κοινωνικά και οικολογικά έργα ή
  • εκπαίδευση, κατά προτίμηση σε σχέση με επαγγέλματα που σχετίζονται με την κατασκευή ή
  • οικολογικά έργα ύδρευσης που συσχετίζονται έμμεσα με το πεδίο του τομέα στεγανοποίησης της Sika


Οι κύριοι στόχοι, μεταξύ άλλων, είναι να υποστηριχθούν οι κοινότητες στην ανάπτυξη υποδομών για κοινωνικά έργα, να προωθηθούν οι εκπαιδεύσεις στα επαγγέλματα και στις συντεχνίες στον τομέα των κατασκευών και να παρασχεθεί βοήθεια έκτακτης ανάγκης στις πληγείσες από καταστροφές περιοχές.