Περιορισμοί Πρόσβασης

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο (στην «Ιστοσελίδα») δεν προορίζονται για χρήση εντός κάποιας χώρας ή δικαιοδοσίας ή από πρόσωπα όταν η χρήση αυτή θα συνιστούσε παραβίαση του νόμου. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο ισχύει για εσάς, δεν έχετε το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα.

Όροι Χρήσης

Παρακαλούμε διαβάστε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις ( «Όροι Χρήσης») προσεκτικά, όπως εφαρμόζονται για την πρόσβαση σας και / ή τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας. Με την πρόσβασή σας σε αυτή την ιστοσελίδα και τις σελίδες που αυτή περιλαμβάνει, αναγνωρίζετε τη συμφωνία σας με τους Όρους Χρήσης και την κατανόηση αυτών. Σε περίπτωση που δε συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους Χρήσης, παρακαλούμε μην επιχειρήσετε την πρόσβαση ή τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας. Αυτοί οι Όροι Χρήσης υπόκεινται σε αλλαγή ανά πάσα στιγμή.

Αυτή η ιστοσελίδα ανήκει στην και λειτουργεί από τη Sika AG (η "Εταιρεία"), μία εταιρεία που εδρεύει στην Ελβετία. Το Ελβετικό Δίκαιο διέπει αυτή την ιστοσελίδα και τους Όρους Χρήσης της.

1. Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Το υλικό και οι πληροφορίες αυτής της ιστοσελίδας παρέχονται "ως έχουν" και χωρίς κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή. Δεν εγγυόμαστε χωρίς κανέναν περιορισμό ούτε ρητά ούτε σιωπηρά την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για κανένα συγκεκριμένο σκοπό.  

Καμία εξασφάλιση ή εγγύηση δεν παρέχεται σχετικά με το περιεχόμενο, τη λειτουργικότητα, τις συνδέσεις ή τις επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένης καμίας διαβεβαίωσης ή εγγύησης ως προς ελαττώματα ή λάθη ή διορθώσεις του ιδίου, διακοπές επικοινωνίας ή υποκλοπές ή απώλεια δεδομένων, ή σχετικά με απουσία ιών ή άλλου επιζήμιου περιεχομένου.

Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία, ούτε και καμία από τις θυγατρικές της, υπόκεινται σε οποιονδήποτε για κόστη ή ζημιές, συμπεριλαμβανομένων τυχόν άμεσων, έμμεσων, ειδικών, τυχαίων ή επακόλουθων ζημιών, προερχόμενων από ή σε σχέση με την πρόσβαση ή τη χρήση, ή την ανικανότητα πρόσβασης ή χρήσης αυτής της Ιστοσελίδας ή οποιωνδήποτε από τις λειτουργίες της ή τα χαρακτηριστικά της, συμπεριλαμβάνοντας τη σύνδεση με οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης, ή τη λήψη οποιασδήποτε πληροφορίας, δεδομένου, κειμένου, εικόνας ή άλλου υλικού προσβάσιμου μέσω αυτής της Ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε ιστοσελίδας που συνδέεται με αυτή την Ιστοσελίδα.

Αποτελεί ευθύνη του χρήστη της παρούσας Ιστοσελίδας να αξιολογήσει την ακρίβεια, την πληρότητα, την αξιοπιστία και τη χρησιμότητα των οποιωνδήποτε απόψεων, υπηρεσιών ή άλλων πληροφοριών που παρέχονται.

Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτή την Ιστοσελίδα είναι υπό τον όρο και την κατανόηση του ότι δεν είναι δυνατόν να ερμηνεύονται ή να επικαλούνται ως νομικές, λογιστικές, φορολογικές, οικονομικές, επενδυτικές ή άλλες επαγγελματικές συμβουλές, ή ως συμβουλές σε συγκεκριμένα γεγονότα ή θέματα. Κατά συνέπεια, καμία ευθύνη δεν αναλαμβάνουμε σε καμία περίπτωση για χρήση ή κατάχρηση αυτών των πληροφοριών. Οι χρήστες αυτής της Ιστοσελίδας θα πρέπει να συμβουλεύονται τους επαγγελματίες συμβούλους τους σχετικά με τις εκάστοτε προσωπικές τους περιπτώσεις.

2. Καμία Προσφορά

Τίποτα σε αυτή την Ιστοσελίδα δε θα πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί παράκληση, προσφορά, συμβουλή, ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία για την απόκτηση ή τη διάθεση οποιασδήποτε επένδυσης ή της άσκησης οποιασδήποτε άλλης επενδυτικής επιλογής ή άλλης συναλλαγής. Για πληροφορίες σχετικά με οποιοδήποτε συγκεκριμένο προϊόν και/ ή χώρα, παρακαλούμε επισκεφτείτε την αντίστοιχη ιστοσελίδα.

3. Πνευματική Ιδιοκτησία

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλες οι πληροφορίες, κείμενα, γραφικές εικόνες, χαρακτηριστικά ή λειτουργίες, και η διάταξη (συμπεριλαμβανομένης και της «αίσθησης και όψης») που περιέχονται σε αυτή την Ιστοσελίδα είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της Εταιρείας και δεν μπορούν να αντιγραφούν ή να διανεμηθούν, συνολικά ή εν μέρει, χωρίς τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας.

Ωστόσο, μπορείτε να κατεβάσετε ή να εκτυπώσετε οποιεσδήποτε σελίδες από αυτή την Ιστοσελίδα για προσωπική, μη εμπορική χρήση, με την προϋπόθεση της μη αφαίρεσης οποιασδήποτε σημείωσης πνευματικών δικαιωμάτων.

4. Σύνδεσμοι

Οι σύνδεσμοι από αυτή την Ιστοσελίδα προς άλλες ιστοσελίδες παρέχονται για την πληροφόρηση και τη διευκόλυνσή σας και μόνο.

Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για οποινοδήποτε δικτυακό τόπο που συνδέεται από αυτή την Ιστοσελίδα (ή οποιονδήποτε δικτυακό τόπο που συνδέεται σε αυτή την Ιστοσελίδα), συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου και της λειτουργίας της. Η Εταιρεία δεν ελέγχει ή παρακολουθεί τέτοιους συνδέσμους. Ορισμένες ιστοσελίδες μπορεί να είναι εκτός της χώρας σας και να υπόκεινται σε διαφορετικές ρυθμιστικές αρχές και κανόνες.

Ένας σύνδεσμος από αυτή την Ιστοσελίδα σε μια άλλη ιστοσελίδα (ή μια σύνδεση από μια άλλη ιστοσελίδα με αυτή την Ιστοσελίδα) δεν αποτελεί παραπομπή, επικύρωση, έγκριση, διαφήμιση, προσφορά ή πρόσκληση σε σχέση με τέτοια ιστοσελίδα, το περιεχόμενό της, ή οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες που διαφημίζονται ή διανέμονται μέσω εκείνης της ιστοσελίδας.

Η Εταιρεία θεωρεί ότι οι σύνδεσμοι που παρέχει σε άλλους δημόσια προσβάσιμους ιστότοπους, ιστοσελίδες, ομάδες συζήτησης και άλλες πηγές είναι νομίμως επιτρεπτή και σύμφωνη με τις κοινές και συνήθεις προσδοκίες αυτών που κάνουν χρήση του Διαδικτύου

Χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας κανένα πρόσωπο και καμία ιστοσελίδα δεν μπορεί να κάνει σύνδεση με αυτή την Ιστοσελίδα, είτε στην αρχική σελίδα της ή σε οποιαδήποτε εσωτερική σελίδα.

5. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία λαμβάνει επαρκείς προφυλάξεις προκειμένου να διασφαλίσει ότι όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από τους διαδικτυακούς επισκέπτες προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση, κατά περιόδους δε επανεξετάζει τα μέτρα ασφαλείας της.

Μη στέλνετε στην Εταιρεία εμπιστευτικές ή αποκλειστικές πληροφορίες μέσω της Ιστοσελίδας. Δεν δημιουργούνται σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών (εσάς και της Εταιρείας) με τη διαβίβαση πληροφοριών μέσω του Ιστοτόπου. Κάθε πληροφορία που η Εταιρεία λαμβάνει μέσω του Δικτυακού Τόπου θεωρείται μη  εμπιστευτική, (εξαιρούνται τα προσωπικά στοιχεία ταυτότητας).

Οι προσωπικές πληροφορίες ταυτότητας χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία μόνο για να επεξεργαστούν αίτημα για πληροφορίες από εσάς ή για την εμπορία των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Με τη διαβίβαση πληροφοριών στην Εταιρεία μέσω της Ιστοσελίδας ή με οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό μέσο, παρέχετε στην Εταιρεία την απεριόριστη, αμετάκλητη άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, εμφάνισης, τροποποίησης, διανομής και εκτέλεσης αυτών των πληροφοριών.

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε τεχνογνωσίας, τεχνικών ή ιδεών που περιέχονται σε αυτήν, δωρεάν για οποιονδήποτε σκοπό.

Αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας, παρακαλούμε ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου.

6. Παρακολούθηση

Η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να παρακολουθεί οποιεσδήποτε υποβολές ή μεταδόσεις προς ή μέσω αυτής της Ιστοσελίδας ή οποιοδήποτε δικτυακό τόπο με τον οποίο αυτή η Ιστοσελίδα συνδέεται ή ο δικτυακός τόπος συνδέεται με την Ιστοσελίδα. Η Εταιρεία, όμως, διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί την ίδια, συμπεριλαμβανομένων των chat rooms (δωματίων συζήτησης) ή παρόμοιων χαρακτηριστικών της ιστοσελίδας.

Αναγνωρίζετε ότι καμία υποχρέωση οποιουδήποτε είδους δεν επισυνάπτεται στις εν λόγω πληροφορίες και ότι με την υποβολή ή μετάδοση τέτοιων πληροφοριών, καμία εμπιστευτική, συμβατικά σιωπηρή ή άλλη σχέση δημιουργείται ανάμεσα σε εσάς και την Εταιρεία.

7. Συμπεριφορά Χρήστη

Κατά την πρόσβαση ή χρήση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας ιστοσελίδας, δεν μπορείτε να τοποθετήσετε ή διαβιβάσετε οποιοδήποτε παράνομη, απειλητική, υβριστική, συκοφαντική, δυσφημιστική, χυδαία, πορνογραφική, βλάσφημη ή με κάθε άλλο τρόπο αμφισβητήσιμη πληροφορία οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβάνοντας χωρίς περιορισμό μεταδόσεις κάθε είδους που συνιστούν ή ενθαρρύνουν συμπεριφορά που θα συνιστούσε ποινικό αδίκημα, θα προκαλούσε αστική ευθύνη ή θα παραβίαζε οποιοδήποτε εθνικό ή διεθνές δίκαιο.

Επίσης δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε ή να μεταδώσετε πληροφορίες ή λογισμικό που περιέχουν ιούς, σκουλήκι, δούρειο ίππο ή άλλα επιβλαβή στοιχεία, να επηρεάσετε τη λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας ή να περιορίσετε ή να εμποδίσετε οποιονδήποτε άλλο χρήστη να χρησιμοποιεί αυτή την Ιστοσελίδα. Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση, μετάδοση, αναπαραγωγή, διανομή ή εκμετάλλευση κάθε πληροφοριακού υλικού, λογισμικού ή άλλων πληροφοριών που λαμβάνονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας για εμπορικούς σκοπούς χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας.

Προειδοποίηση
Οποιαδήποτε προσπάθεια από οποιοδήποτε πρόσωπο να βλάψει αυτή την Ιστοσελίδα ή να υπονομεύσει τη λειτουργία της μπορεί να αποτελέσει παραβίαση του ποινικού ή αστικού δικαίου. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο στην πλήρη έκταση του νόμου.

8. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία, Τοπικοί Νομικοί Περιορισμοί, Ενημερώσεις, Άλλα

Αυτή η ιστοσελίδα και οι Όροι Χρήσης νοούνται, επιβάλλονται και εκτελούνται σύμφωνα με τους ουσιαστικούς νόμους της Ελβετίας, χωρίς αναφορά στις αρχές της σύγκρουσης νόμων. Ο τόπος της δικαιοδοσίας είναι η Ζυρίχη, Ελβετία.

Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες, υλικά ή χαρακτηριστικά / λειτουργίες που περιλαμβάνονται είναι κατάλληλα για χρήση σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία.

Η Ιστοσελίδα δεν απευθύνεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο οποιαδήποτε δικαιοδοσίας στην οποία (λόγω της εθνικότητας, κατοικίας του ατόμου, ιθαγένειας ή άλλο) η δημοσίευση ή η διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου της έρχεται σε αντίθεση με τους τοπικούς νόμους ή κανονισμούς.

Τα άτομα για τα οποία ισχύουν τέτοιοι περιορισμοί ή απαγορεύσεις δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση ή να χρησιμοποιούν αυτή την Ιστοσελίδα. Η πρόσβαση ή η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας γίνεται με δική σας πρωτοβουλία και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους και κανονισμούς.

Οι ανανεώσεις και οι τροποποιήσεις αυτών των Όρων Χρήσης υπόκεινται σε αλλαγή ανά πάσα στιγμή. Εξασφαλίστε ότι έχετε ελέγξει αυτούς τους Όρους Χρήσης κάθε φορά που έχετε πρόσβαση και/ ή χρησιμοποιείτε αυτή την Ιστοσελίδα.

9. Cookies

Αυτή η Ιστοσελίδα εξαρτάται από τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του Google Analytics. Το Google Analytics είναι ένα εργαλείο που βοηθά στη μέτρηση του τρόπου αλληλεπίδρασης των χρηστών με το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας. Καθώς ο χρήστης περιηγείται στις ιστοσελίδες, το Google Analytics παρέχει ετικέτες JavaScript (βιβλιοθήκες) για την καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τη σελίδα που έχει δει ο χρήστης, όπως για παράδειγμα τη διεύθυνση URL της σελίδας. Οι βιβλιοθήκες JavaScript του Google Analytics χρησιμοποιούν τα cookies HTTP για να "θυμούνται" τι έχει κάνει ένας χρήστης σε προηγούμενες σελίδες / αλληλεπιδράσεις με τον ιστότοπο.

Το Google Analytics χρησιμοποιεί κυρίως cookies πρώτου μέρους για την αναφορά αλληλεπιδράσεων χρηστών σε Ιστοσελίδες της Sika. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση μη προσωπικών πληροφοριών. Τα προγράμματα περιήγησης δεν μοιράζονται τα cookies πρώτου μέρους σε όλους τους τομείς.

Τελευταία ενημέρωση: Νοέμβριος 2019