Πρόσμικτα σκυροδέματος που επιβραδύνουν την εξέλιξη της ενυδάτωσης του τσιμέντου & παρατείνουν το χρόνο πήξης. Προσφέρουν και δυνατότητα μείωσης νερού ή/και ρευστοποίησης.