Τα σύγχρονα πρόσμικτα σκυροδέματος μπορούν να μειώσουν την απαίτηση σε νερό στο νωπό σκυρόδεμα μέχρι και σε ποσοστό 40% χωρίς υποβάθμιση της εργασιμότητας. Ως αποτέλεσμα, το πορώδες της τσιμεντόπαστας μπορεί να μειωθεί έως και 75% με την προσθήκη υπερρευστοποιητή 3ης γενιάς.