Πρόσμικτα σκυροδέματος που προσφέρουν βελτιωμένη εργασιμότητα του σκυροδέματος ή/και μείωση του περιεχόμενου νερού του μείγματος.