Ειδικά πρόσμικτα που βελτιώνουν τη συμπύκνωση, τη διαχείριση και τη μείωση απορριπτέων προϊόντων, συντελώντας έτσι στην βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, αλλά και στην επαύξηση της τελικής ποιότητας έγχρωμων προϊόντων.