Πολύ συχνά στην κατασκευή απαιτείται εφαρμογή προϊόντων επισκευής & αγκύρωσης με υπερταχείες ιδιότητες πήξης. Για αυτές τις εφαρμογές, η Sika διαθέτει ταχύπηκτα τσιμεντοειδή κονιάματα.

Δείτε αναλυτικότερες πληροφορίες για τα προϊόντα μας