Η Sika διαθέτει ευρεία γκάμα συστημάτων για στεγανοποίηση κατασκευαστικών και διαστολικών αρμών. Τα συστήματα αυτά τοποθετούνται στην κατασκευή κατά τη φάση σκυροδέτησης, προστατεύοντας από διαρροή, με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με την τεχνολογία στην οποία βασίζονται και το σχεδιασμό τους.

Συνήθεις τύποι αρμών στην κατασκευή

Κατασκευαστικοί αρμοί
Construction joint illustration

Οι κατασκευαστικοί αρμοί σχεδιάζονται για να χωρίζουν την κατασκευή σε διακριτά τμήματα, για λόγους διαχείρισης & οργάνωσης της καθημερινής κατασκευαστικής διαδικασίας ή ως δομητικό μέσο για μεταφορά φορτίου. Ο οπλισμός στους κατασκευαστικούς αρμούς πρέπει συνεπώς να είναι συνεχόμενος, διαμέσου του αρμού.  

Αρμοί ένωσης
Connection joint illustration

Οι αρμοί ένωσης είναι επίπεδοι ή με εσοχή και χωρίζουν την κατασκευή σκυροδέματος σε όλο το βάθος, χωρίς καθορισμένο διάκενο. Ο οπλισμός στους αρμούς ένωσης είναι ασυνεχής. Όταν το τμήμα σκυροδέματος συστέλλεται, είναι δυνατή η κοινή κίνηση (άνοιγμα του αρμού). Όταν διαστέλεται, είναι δυνατή η μετάδοση πίεσης.  

Διαστολικοί αρμοί
Movement Joint (Expansion joint) - Illustration

Οι διαστολικοί ή κινητικοί αρμοί, χωρίζουν τα στοιχεία σκυροδέματος σε όλο το βάθος, με καθορισμένου πλάτους διάκενο. Ο οπλισμός στους διαστολικούς αρμούς είναι ασυνεχής. Οι διαστολικοί αρμοί επιτρέπουν διαφορική κινητικότητα λόγω θερμοκρασιακών διακυμάνσεων και/ή φορτίων ή καθιζήσεων από τη μία ή περισσότερες κατευθύνσεις των περιοχών, τμημάτων ή δομών που διαχωρίζονται από αυτούς.

Αρμοί ελέγχου συρρίκνωσης (ελεγχόμενοι ή προκαλούμενοι σε συγκεκριμένα σημεία)
Joint illustration with controlled crack-induced

Οι αρμοί ελέγχου συρρίκνωσης σε τοιχοποιία, για παράδειγμα, προορίζονται για καθορισμένο έλεγχο ρωγμών σε αδύναμη διατομή σκυροδέματος και σχηματισμό ελεγχόμενου σημείου ρωγμών μέσω του σκυροδέματος. Αυτοί οι αρμοί απαλευθερώνουν την κατασκευή από τις πιέσεις λόγω ανάπτυξης θερμοκρασίας και συρρίκνωσης και συνεπώς αποτρέπουν την ανεξέλεγκτη δημιουργία ρωγμών σε τοιχοποιία. Έτσι, η ρωγμή λαμβάνει χώρα στο εκ των προτέρων σχεδιασμένο και εξ επί τούτου διαμορφωμένο σημείο.

Επιλέξτε τον τύπο αρμού που σας ενδιαφέρει

Κατασκευαστικοί αρμοί

Λόγω της φύσης των υλικών, οι κατασκευές οπλισμένου και άοπλου σκυροδέματος πρέπει πάντα να κατασκευάζονται χωρισμένες σε τμήματα. Σε όλους αυτούς τους αρμούς, τοποθετούνται υδροφραγές για τη σφράγιση και στεγανοποίησή τους. Η επιλογή του κατάλληλου υλικού υδροφραγής, η συνολική θεώρηση στεγανοποίησης και ο σχεδιασμός, εξαρτώνται από την εκάστοτε κατασκευή, την έκθεσή της και τη διαδικασία κατασκευής της. Οι υδροφραγές αυτές λειτουργούν κυρίως ως στεγανή σφράγιση του αρμού και επιπλέον επιτρέπουν στα δύο τμήματα να κινούνται ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, χωρίς περιορισμούς (χωρίς τη δημιουργία εντατικών καταστάσεων).

Σύστημα σφράγισης ρωγμών & αρμών μεγάλης κινητικότητας

Το Sikadur-Combiflex® SG είναι πολλαπλών εφαρμογών, υψηλής απόδοσης, σύστημα σφράγισης αρμών και ρωγμών, για κατασκευαστικούς αρμούς, διαστολικούς αρμούς, αρμούς σύνδεσης ή ρωγμές. Το σύστημα επιτρέπει πολλαπλή και υψηλού επιπέδου κινητικότητα σε μία ή περισσότερες διαστάσεις, διατηρώντας παράλληλα τη στεγανότητα της σφράγισης.

Χρειάζεστε βοήθεια με το έργο σας;