Τα δώματα που σχεδιάζονται για κυκλοφορία, υφίστανται μόνιμη χρήση και επιδέχονται φορτία από την κίνηση πεζών ή και οχημάτων. Σε αυτούς τους τύπους δώματος η θερμομόνωση πρέπει να διαθέτει ικανοποιητική θλιπτική αντοχή, έτσι ώστε να μπορεί να υποδεχτεί τις αναμενόμενες φορτίσεις και η μεμβράνη του δώματος πρέπει να προστατεύεται έναντι φθοράς.

Επιλέξτε τεχνολογία συστήματος εφαρμογής