Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα επιβάλλει τη χρήση υπερρευστοποιητών που να συνδράμουν στην παραγωγή σταθερών μειγμάτων, αυξημένων αντοχών.