Οι επιταχυντές πήξης εκτοξευόμενου σκυροδέματος έχουν τεράστιο ρόλο στην ταχύτητα προχώρησης σηράγγων, αλλά και στην οικονομία κλίμακας του έργου συνολικά.