Οι τροποποιητές ιξώδους βελτιώνουν την αντλησιμότητα μειγμάτων που περιέχουν αδρανή με προβληματική κοκκομετρία, αλλά βοηθούν και την άντληση ή τη μεταφορά του σκυροδέματος μέσω σωληνώσεων σε μεγάλες αποστάσεις.