Οι τροποποιητές ιξώδους είναι πρόσμικτα ή πρόσθετα τα οποία αυξάνουν τη σταθερότητα και τη συνοχή του μείγματος στη νωπή φάση, καθώς και την ανοχή του στις διακυμάνσεις των πρώτων υλών.