Οι υπερρευστοποιητές 3ης γενιάς για αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα είναι ειδικά σχεδιασμένοι να προσφέρουν μοναδικά ρεολογικά χαρακτηριστικά, αυξημένη εργασιμότητα του σκυροδέματος, διατήρησή της για μεγάλα χρονικά διαστήματα ή/και υψηλή μείωση του περιεχόμενου νερού του μείγματος. Παράλληλα, προσδίδουν στο μείγμα την απαιτούμενη συνοχή, θιξοτροπία και σταθερότητα στο αποτέλεσμα.